Op 24 juli 2015 zou mr Winnie Sorgdrager als staatsraad optreden om te oordelen over de rechtmatigheid van wetgeving die zij zelf destijds als minister van Justitie had ingevoerd.

Aan de orde was het hoger beroep in een geschil met de RDW, die weigerde om met terugwerkende kracht de kentekenregistratie te corrigeren van een auto die al lang niet meer bestond. De RDW had daarin gelijk gekregen van de rechtbank Amsterdam omdat er al eerder een beslissing was geweest over terugwerkende doorhaling van de registatie.

Saillant detail is dat de regelgeving over het correctierecht van het kentekenregister al was gewijzigd nadat het Europese hof van de Rechten van de mens in de zaak Romet tegen Nederland had vastgesteld  dat de door Sorgdrager ingevoerde regelgeving in strijd was met artikel 8 EVRM.

Sorgdrager was niet alleen verantwoordelijk voor de invoering van de regelgeving maar ook voor de handhaving die geleid heeft tot gijzeling van duizenden mensen die vaak geen enkel verwijt gemaakt kan worden. Gevraagd of zij zich terug wilde trekken omdat zij als rechter moeilijk onafhankelijk kon oordelen over haar eigen wetgeving weigerde zij dit. Pas nadat een wrakingsverzoek was behandeld en de wrakingskamer een nadere zitting wilde houden om haar te vragen over de betekenis van haar handtekening en lidmaatschap van het kabinet dat het kentekenreglement had ingevoerd heeft zij zich alsnog teruggetrokken.

Er is een fundamenteel probleem met de onafhankelijkheid van de Raad van State. Niet alleen omdat oud ministers en beleidsmedewerkers over hun eigen  wetgeving oordelen maar ook vanwege de adviserende rol die de Raad heeft bij het tot stand komen van de wetgeving. Het geeft dan ook te denken dat de beide andere staatraden eveneens geen bezwaar hadden tegen Sorgdrager als rechter in deze zaak.

In het kader van de uitzendingen over gijzelingen voor CJIB-boetes besteedt TV-programma De Monitor onder andere aandacht aan het verhaal van een cliënt van ons kantoor. Advocaat Huib Struycken geeft commentaar op deze zaak en op de systematiek van dit soort boetebeschikkingen.

Het hele interview wordt uitgezonden op 27 september. Een voorproefje staat al op de website van De Monitor. Bekijk het hier.

 

Goed nieuws voor alle burgers die afhankelijk zijn van sociaal-advocaten voor hun toegang tot rechtsbijstand: de Eerste Kamer gaat niet akkoord met de voorgestelde bezuiniging van 85.000.000 euro op de gefinancierde rechtsbijstand. Het doorvoeren van deze bezuinigingen zouden uiteindelijk leiden tot een aantasting van de rechtsstaat, zo staat te lezen in de korte maar krachtige motie van kamerlid Franken.

De motie leest u hier:

Link naar Motie Franken

Link naar het nieuwsbericht Eerste Kamer

Op 14 oktober 2014 werd in de Eerst Kamer de motie-Kox aangenomen. Daaruit een citaat:

“(..) constaterende, dat breed het gevoelen heerst dat de bezuinigingen op derechtsbijstand de toegang tot het recht en de rechter hebben aangetast, gelet op de brief van VSAN/VSAA van 7 oktober 2014 en de brief van de Nederlandse Orde van Advocaten van 9 oktober 2014,

constaterende, dat verdere bezuinigingen als overwogen in de algemene maatregel van bestuur stelselvernieuwing rechtsbijstand I tot een verdere aantasting van de rechtsbijstand zullen leiden, verzoekt de regering om de in deze amvb overwogen bezuinigingsmaatregelen niet in te voeren voordat een beleidsdebat over de bezuinigingen op de rechtshulp en de toegang tot het recht en de rechter heeft plaatsgevonden (..)”

Naar aanleiding van deze motie heeft de Eerste Kamer besloten om op 24 november 2014 een expert meeting te houden: een bijeenkomst met deskundigen om geïnformeerd te worden over feiten en omstandigheden met betrekking tot de voorgenomen bezuinigingen op rechtshulp en de toegang tot het recht en de rechter.

De hele motie en verdere informatie vindt u hier:

http://www.eerstekamer.nl/motie/motie_kox_sp_c_s_over_een_2

 

Uw uitkering kan worden ingetrokken of zelfs teruggevorderd als op enig moment te weinig bekend is over uw persoonlijke situatie en u de uitkeringsinstantie geen opheldering geeft. Dit gebeurt dan op basis van een schending van uw inlichtingenplicht. Indien besloten wordt tot terugvordering kan ook een boete worden opgelegd.

Het komt steeds vaker voor dat zo’n schending wordt vastgesteld. Of er ook echt van schending sprake is, is in veel gevallen onduidelijk. Ons kantoor heeft ervaring in het procederen tegen deze besluiten en het vragen van een vergoeding van de schade die u daardoor geleden heeft.

Recente uitspraak: cliënt krijgt ingetrokken uitkering terug over periode van anderhalf jaar.

In een van onze zaken werd door de rechter het intrekken van de uitkering over een periode van maar liefst anderhalf jaar teruggedraaid.

De uitkering van onze cliënt was ingetrokken omdat men zijn woonsituatie als onduidelijk beoordeelde waardoor het recht op bijstand niet langer vastgesteld kon worden. Onze cliënt was om verduidelijking gevraagd maar zijn uitleg over de situatie werd als onvoldoende informatief beoordeeld, waarmee hij zijn inlichtingenplicht zou hebben geschonden.

Bezwaar bij DWI en beroep bij de rechtbank leverden geen wijziging van het standpunt van het bestuursorgaan op. In hoger beroep echter oordeelde de Centrale Raad van Beroep dat van schending van de inlichtingenplicht geen sprake kon zijn omdat onze cliënt aan alle ondervragingen en ook het huisbezoek had meegewerkt.

De rechter volgde verder de redenering van mr. Van Lotringen dat conform een recente uitspraak van 18 februari 2014 de bewijslast bij de gemeente ligt bij ingrijpende besluiten als intrekking van de uitkering. Een regelrecht succes voor onze cliënt.

Lees hier de hele uitspraak

Karin van Lotringen is een van de vier advocaten die hun medewerking verleenden aan het stuk van E. Jorritsma in NRC Handelsblad van 21-02-2014, waarin de effecten van de reeds doorgevoerde èn de voorgenomen nieuwe bezuinigingen op de gesubsidieerde rechstbijstand worden toegelicht. Mede aan de hand van twee actuele casus wordt inzichtelijk gemaakt wat de consequenties kunnen zijn van deze maatregelen.

De inleiding vat samen: “Ten onrechte gekort op je uitkering? Jammer dan. Geen geld en wel problemen? Vergeet de rechter maar. Justitie maakt hulp van een advocaat op overheidskosten moeilijker. Het kabinet schendt het recht op toegang tot de rechter, zegt de sociale advocatuur. Juist voor de armsten dreigt het onmogelijk te worden hun recht te halen als dit kabinet zijn bezuinigingsplannen doorzet.”

Lees het hele artikel: Jammer dan – NRC Handelsblad 21-02-2014

 

Het AD schrijft over stellingname van kantonrechters in gijzelingszaken van mensen met financiële problemen. De Volkskrant licht een arrest toe van het gerechtshof Leeuwarden waarin de geautomatiseerde boetesystematiek van de RDW wordt veroordeeld.

Voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak Frits Bakker in het AD: “Het is heel vervelend als mensen worden gegijzeld die echt niet kunnen betalen. Er moet aantoonbaar sprake zijn van onwil, niet van onmacht. Het gaat om mensen die afkomstig zijn uit de onderkant van de samenleving. Dit zijn niet de mensen met aangeharkte tuintjes die hun leven op orde hebben.”

AD schrijft verder: “In Amsterdam is al afgesproken duidelijker dossiers van het Openbaar Ministerie (OM) te eisen, waaruit blijkt hoe de schuldenaar er financieel voorstaat. Nu blijft dat nog te vaak onduidelijk. Doordat 80 procent van de schuldenaars niet komt opdagen bij zittingen, bijvoorbeeld omdat de financiële chaos hen boven het hoofd is gegroeid, is de informatie van het OM echter wel cruciaal. Volgens de afspraken tussen de rechters worden gijzelingsverzoeken in de toekomst bij twijfel afgewezen.”  Link naar het artikel in AD.

Ons kantoor heeft veel met deze problematiek te maken.  De automatische boetes die de RDW voor onverzekerde of ongekeurde voertuigen ‘uitdraait’ blijven komen zolang de het voertuig op naam van de onverzekerde staat. Een onterechte registratie, zoals bijvoorbeeld in het geval van identiteitsfraude of wanneer het voertuig is gestolen of verloren gegaan, blijkt meestal pas wanneer de boetes binnenkomen. Nu de RDW in strijd met de wet weigert met terugwerkende kracht zijn registers te corrigeren, belanden ook deze mensen regelmatig  in de gevangenis. Heeft u te maken met deze problematiek, lees dan ons bericht hierover en neem contact op met ons kantoor.

Volgens de wet mogen alleen opsporingsambtenaren een bekeuring opleggen. De verzekeringsboetes van de RDW komen geautomatiseerd tot stand, op de beschikking stond tot voor kort een code die niet naar een ambtenaar maar naar de computer te herleiden was. Dit heeft het hof in Leeuwarden nu veroordeeld. Daarmee zijn we er nog niet. Het OM in de Volkskrant vandaag : “Het betekent niet dat elke zaak afzonderlijk moet worden bekeken. De boete moet herleidbaar zijn tot een ambtenaar die de sanctie oplegt. Dat mag ook de ambtenaar zijn die deze dag voorkomt dat het systeem vastloopt.” Link naar het artikel in de Volkskrant.

Toch hopen wij dat deze uitspraak een eerste stap in de goede richting bewijst te zijn: een menselijker benadering van problematiek die niet alleen gesignaleerd, maar vaak ook veroorzaakt wordt door het geautomatiseerd opleggen van sancties.

 

Let op: van verkeersboetes die niet op zijn plaats zijn vinden toch vele incasso’s plaats.

Kentekenregistratie

Het komt vaak voor dat het opleggen van boetes wordt veroorzaakt door onjuiste kentekenregistraties bij de RDW (Rijksdienst Wegverkeer.) Indien op uw naam een auto in het register staat handelt u strafbaar indien deze auto niet is verzekerd. Het maakt hiervoor niet uit of de auto (nog) in uw bezit is, of deze zich nog in Europa bevindt en of met deze auto gebruik van de openbare weg wordt gemaakt. Naast uw verzekeringsverplichting moet u ook zorgen voor de periodieke (APK-)keuringen van de auto.
Ook indien uw auto in beslag is genomen blijft u zelf als kentekenhouder verantwoordelijk en aansprakelijk. U dient stappen te ondernemen ten opzichte van de RDW ter opschorting van uw verplichtingen inzake de auto, dan wel om vervallen verklaring van de kentekenregistratie op uw naam te vragen.

Wet Mulder

Ingevolge de wet Mulder legt de Officier van Justitie boetes op, onder andere op basis van de gegevens zoals die bij de RDW geregistreerd staan. Komt u niet tijdig in beroep bij de Officier van Justitie, dan staan die boetes vast. Indien u wel tijdig reageert wijst de Officier van Justitie uw bezwaar in veel gevallen af. Daarop moet u opnieuw in beroep, nu bij de rechtbank. Ook moet u in dat geval op voorhand de boete betalen, tenzij u aantoont dat u hier de financiële middelen voor mist.

Neem elke boete of beschikking serieus!

Hoe het vaak mis gaat: Indien u van mening bent dat de boetes niets met u te maken hebben kunt u denken dat de brieven en aanmaningen vanzelf zullen stoppen, of dat het achteraf met een telefoontje wel rechtgezet kan worden. Dit is niet het geval. De termijnen voor het reageren en betalen zijn kort. U heeft snel met verhogingen te maken, vervolgens met deurwaarderskosten en ten slotte is er het dwangmiddel van gijzeling. Dit laatste komt in principe niet in beeld wanneer u financieel niet in staat bent om te betalen; heeft u dit echter niet (tijdig!) kunnen bewijzen dan wordt daar geen rekening mee gehouden.

Gijzeling

Officieel zou u een oproeping moeten krijgen om voor de rechter te verschijnen in verband met de voorgenomen gijzeling, in veel gevallen bereikt u echter geen oproep en staat de politie voor de deur om u ter plekke mee te nemen. Pas op dat moment blijkt voor u dat u in het opsporingsregister bent opgenomen.
U kunt voor dezelfde boete of serie boetes maar één keer gegijzeld worden; de betalingsverplichting blijft echter bestaan ook na de gijzeling. Het is dus niet zo dat u uw boetes ‘uitzit.’

Aarzel niet en neem contact met ons op.

Is met uzelf of een kennis sprake van een situatie als hierboven omschreven, in de deurwaarders-fase of zelfs al in geval van gijzeling, denk dan niet dat u er niets (meer) aan kunt doen. Wij hebben grote ervaring met deze problematiek en het doorbreken van de schijnbare impasse. Een aantal procedures dient onmiddellijk in gang te worden gezet. Over deze procedures zullen de overheidsfunctionarissen die u hierover spreekt of de PI waar u verblijft waarschijnlijk zeggen dat ze niet mogelijk zijn of dat procederen geen zin heeft. Dit is onwaar.
Wij zetten ons indien nodig nog dezelfde dag in om de vrijheidsbeneming te staken en/of de executie op te schorten. Prioriteit is het ongedaan maken van de onterecht opgelegde boetes zelf. Om te beginnen tekenen we onmiddellijk  bezwaar en/of beroep aan tegen de strafbeschikking(en), ‘terecht’ opgelegd of niet, ook al bent u ‘te laat.’

Vervallen van een registratie op uw naam – met terugwerkende kracht?

Vervolgens moet de registratie van de auto op uw naam ongedaan worden gemaakt. De RDW beweert in strijd met de waarheid dat een kentekenregistratie niet met terugwerkende kracht kan vervallen.
Door het Europese Hof van de Rechten van de Mens (EHRM) is vastgesteld dat het handhaven van onjuiste registraties in basisregisters van de overheid -dit zijn de registers waar politie en belasting hun gegevens uit putten- een evidente schending van de mensenrechten oplevert op grond van artikel 8 van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM.) De weigering om met terugwerkende kracht het kentekenregister te corrigeren is dus onrechtmatig.

Huib Struycken, oprichter van ons kantoor heeft deze uitspraak bewerkstelligd en inmiddels heeft de Raad van State deze uitspraak weer bevestigd. De RDW weigert zijn gedrag aan deze situatie aan te passen. Accepteer dit niet en schakel direct een gespecialiseerde advocaat in.

De uitspraak van het EHRM: CASE OF ROMET v. THE NETHERLANDS
De uitspraken van de Raad van State: 20 maart 2013 en 31 juli 2013