Huib Struycken schreef een kritisch stuk over de Wet Administratieve Handhaving Verkeersboetes (de-wahv-kritisch-beschouwd). Daags later ontving hij van de Raad van State een uitspraak waarin zij onder 7.1 als standpunt hebben ingenomen dat de kentekenregistratie met terugwerkende kracht vervallen dient te worden tot het moment van de sloop van het voertuig. De Afdeling overweegt:
De Afdeling is van oordeel dat de RDW zich echter niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat [appellant sub 2] ook na de datum waarop het voertuig is gesloopt nog binding had met de tenaamstelling. Vanaf die datum werd immers niet meer met het voertuig deelgenomen aan het verkeer en kon het voertuig of onderdelen daarvan ook niet meer worden verhandeld. Met het voertuig kon daarna niets meer gebeuren omdat het niet meer bestond, zodat het doel van de registratie en de reden om in beginsel geen terugwerkende kracht te verlenen aan het vervallen van de tenaamstelling, vanaf dat moment hun betekenis hebben verloren. Onder deze omstandigheden valt niet in te zien dat [appellant sub 2] nog deel heeft aan de tenaamstelling. Door vervallenverklaring met terugwerkende kracht tot het moment van de sloop van het voertuig te weigeren heeft de RDW niet een juist evenwicht bewerkstelligd tussen het belang van een juiste registratie en het belang van [appellant sub 2] bij correctie met terugwerkende kracht van de registratie. De RDW heeft derhalve voor de periode teruglopend tot de sloop van het voertuig op 17 november 2006 ten onrechte geen terugwerkende kracht verleend aan de vervallenverklaring van de tenaamstelling als bedoeld in artikel 40c, derde lid, van het Kentekenreglement.

Huib Struycken : “Mijns inziens is de betekenis van deze overweging dat niet meer beboet kan worden op basis van registervergelijking indien niet vaststaat , bewijs is geleverd door de boeteoplegger, dat het voertuig in de zin van de WVW nog bestaat.

De Afdeling bestuursrecht is niet ingegaan op het betoog dat de WAHV niet EU-proof is omdat de boeteoplegging ten aanzien van grensoverschrijdend verkeer en de gevolgen daarvan tot onaanvaardbare verschillen leiden tussen EU-ingezetenen die in Nederland wonen en andere EU-ingezetene. In het onderhavige geval was betrokkene met de auto naar Oostenrijk verhuisd. De Auto had een Oostenrijks kenteken en was gekeurd ingevolge de Oostenrijkse wet. Desondanks kreeg betrokkene boetes opgelegd op basis van registervergelijking door de RDW en werden 8 machtigingen gegeven door de rechtbank te Leeuwarden tot gijzeling van betrokkene. Toen betrokkene in Nederland terugkeerde werd ze zonder pardon voor 28 dagen gegijzeld. Betrokkene heeft nooit in Oostenrijk post ontvangen van de zijde van de RDW en/of het CVOM. De jurisdictie en de oplegging van boetes kan niet worden bepaald door waar een voertuig is geregistreerd. Nederland had geen internationale bevoegdheid.”

ECLI:NL:RVS:2016:2681

Op 24 juli 2015 zou mr Winnie Sorgdrager als staatsraad optreden om te oordelen over de rechtmatigheid van wetgeving die zij zelf destijds als minister van Justitie had ingevoerd.

Aan de orde was het hoger beroep in een geschil met de RDW, die weigerde om met terugwerkende kracht de kentekenregistratie te corrigeren van een auto die al lang niet meer bestond. De RDW had daarin gelijk gekregen van de rechtbank Amsterdam omdat er al eerder een beslissing was geweest over terugwerkende doorhaling van de registatie.

Saillant detail is dat de regelgeving over het correctierecht van het kentekenregister al was gewijzigd nadat het Europese hof van de Rechten van de mens in de zaak Romet tegen Nederland had vastgesteld  dat de door Sorgdrager ingevoerde regelgeving in strijd was met artikel 8 EVRM.

Sorgdrager was niet alleen verantwoordelijk voor de invoering van de regelgeving maar ook voor de handhaving die geleid heeft tot gijzeling van duizenden mensen die vaak geen enkel verwijt gemaakt kan worden. Gevraagd of zij zich terug wilde trekken omdat zij als rechter moeilijk onafhankelijk kon oordelen over haar eigen wetgeving weigerde zij dit. Pas nadat een wrakingsverzoek was behandeld en de wrakingskamer een nadere zitting wilde houden om haar te vragen over de betekenis van haar handtekening en lidmaatschap van het kabinet dat het kentekenreglement had ingevoerd heeft zij zich alsnog teruggetrokken.

Er is een fundamenteel probleem met de onafhankelijkheid van de Raad van State. Niet alleen omdat oud ministers en beleidsmedewerkers over hun eigen  wetgeving oordelen maar ook vanwege de adviserende rol die de Raad heeft bij het tot stand komen van de wetgeving. Het geeft dan ook te denken dat de beide andere staatraden eveneens geen bezwaar hadden tegen Sorgdrager als rechter in deze zaak.

In het kader van de uitzendingen over gijzelingen voor CJIB-boetes besteedt TV-programma De Monitor onder andere aandacht aan het verhaal van een cliënt van ons kantoor. Advocaat Huib Struycken geeft commentaar op deze zaak en op de systematiek van dit soort boetebeschikkingen.

Het hele interview wordt uitgezonden op 27 september. Een voorproefje staat al op de website van De Monitor. Bekijk het hier.

 

Goed nieuws voor alle burgers die afhankelijk zijn van sociaal-advocaten voor hun toegang tot rechtsbijstand: de Eerste Kamer gaat niet akkoord met de voorgestelde bezuiniging van 85.000.000 euro op de gefinancierde rechtsbijstand. Het doorvoeren van deze bezuinigingen zouden uiteindelijk leiden tot een aantasting van de rechtsstaat, zo staat te lezen in de korte maar krachtige motie van kamerlid Franken.

De motie leest u hier:

Link naar Motie Franken

Link naar het nieuwsbericht Eerste Kamer

Op 14 oktober 2014 werd in de Eerst Kamer de motie-Kox aangenomen. Daaruit een citaat:

“(..) constaterende, dat breed het gevoelen heerst dat de bezuinigingen op derechtsbijstand de toegang tot het recht en de rechter hebben aangetast, gelet op de brief van VSAN/VSAA van 7 oktober 2014 en de brief van de Nederlandse Orde van Advocaten van 9 oktober 2014,

constaterende, dat verdere bezuinigingen als overwogen in de algemene maatregel van bestuur stelselvernieuwing rechtsbijstand I tot een verdere aantasting van de rechtsbijstand zullen leiden, verzoekt de regering om de in deze amvb overwogen bezuinigingsmaatregelen niet in te voeren voordat een beleidsdebat over de bezuinigingen op de rechtshulp en de toegang tot het recht en de rechter heeft plaatsgevonden (..)”

Naar aanleiding van deze motie heeft de Eerste Kamer besloten om op 24 november 2014 een expert meeting te houden: een bijeenkomst met deskundigen om geïnformeerd te worden over feiten en omstandigheden met betrekking tot de voorgenomen bezuinigingen op rechtshulp en de toegang tot het recht en de rechter.

De hele motie en verdere informatie vindt u hier:

http://www.eerstekamer.nl/motie/motie_kox_sp_c_s_over_een_2

 

Uw uitkering kan worden ingetrokken of zelfs teruggevorderd als op enig moment te weinig bekend is over uw persoonlijke situatie en u de uitkeringsinstantie geen opheldering geeft. Dit gebeurt dan op basis van een schending van uw inlichtingenplicht. Indien besloten wordt tot terugvordering kan ook een boete worden opgelegd.

Het komt steeds vaker voor dat zo’n schending wordt vastgesteld. Of er ook echt van schending sprake is, is in veel gevallen onduidelijk. Ons kantoor heeft ervaring in het procederen tegen deze besluiten en het vragen van een vergoeding van de schade die u daardoor geleden heeft.

Recente uitspraak: cliënt krijgt ingetrokken uitkering terug over periode van anderhalf jaar.

In een van onze zaken werd door de rechter het intrekken van de uitkering over een periode van maar liefst anderhalf jaar teruggedraaid.

De uitkering van onze cliënt was ingetrokken omdat men zijn woonsituatie als onduidelijk beoordeelde waardoor het recht op bijstand niet langer vastgesteld kon worden. Onze cliënt was om verduidelijking gevraagd maar zijn uitleg over de situatie werd als onvoldoende informatief beoordeeld, waarmee hij zijn inlichtingenplicht zou hebben geschonden.

Bezwaar bij DWI en beroep bij de rechtbank leverden geen wijziging van het standpunt van het bestuursorgaan op. In hoger beroep echter oordeelde de Centrale Raad van Beroep dat van schending van de inlichtingenplicht geen sprake kon zijn omdat onze cliënt aan alle ondervragingen en ook het huisbezoek had meegewerkt.

De rechter volgde verder de redenering van mr. Van Lotringen dat conform een recente uitspraak van 18 februari 2014 de bewijslast bij de gemeente ligt bij ingrijpende besluiten als intrekking van de uitkering. Een regelrecht succes voor onze cliënt.

Lees hier de hele uitspraak

Karin van Lotringen is een van de vier advocaten die hun medewerking verleenden aan het stuk van E. Jorritsma in NRC Handelsblad van 21-02-2014, waarin de effecten van de reeds doorgevoerde èn de voorgenomen nieuwe bezuinigingen op de gesubsidieerde rechstbijstand worden toegelicht. Mede aan de hand van twee actuele casus wordt inzichtelijk gemaakt wat de consequenties kunnen zijn van deze maatregelen.

De inleiding vat samen: “Ten onrechte gekort op je uitkering? Jammer dan. Geen geld en wel problemen? Vergeet de rechter maar. Justitie maakt hulp van een advocaat op overheidskosten moeilijker. Het kabinet schendt het recht op toegang tot de rechter, zegt de sociale advocatuur. Juist voor de armsten dreigt het onmogelijk te worden hun recht te halen als dit kabinet zijn bezuinigingsplannen doorzet.”

Lees het hele artikel: Jammer dan – NRC Handelsblad 21-02-2014

 

Het AD schrijft over stellingname van kantonrechters in gijzelingszaken van mensen met financiële problemen. De Volkskrant licht een arrest toe van het gerechtshof Leeuwarden waarin de geautomatiseerde boetesystematiek van de RDW wordt veroordeeld.

Voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak Frits Bakker in het AD: “Het is heel vervelend als mensen worden gegijzeld die echt niet kunnen betalen. Er moet aantoonbaar sprake zijn van onwil, niet van onmacht. Het gaat om mensen die afkomstig zijn uit de onderkant van de samenleving. Dit zijn niet de mensen met aangeharkte tuintjes die hun leven op orde hebben.”

AD schrijft verder: “In Amsterdam is al afgesproken duidelijker dossiers van het Openbaar Ministerie (OM) te eisen, waaruit blijkt hoe de schuldenaar er financieel voorstaat. Nu blijft dat nog te vaak onduidelijk. Doordat 80 procent van de schuldenaars niet komt opdagen bij zittingen, bijvoorbeeld omdat de financiële chaos hen boven het hoofd is gegroeid, is de informatie van het OM echter wel cruciaal. Volgens de afspraken tussen de rechters worden gijzelingsverzoeken in de toekomst bij twijfel afgewezen.”  Link naar het artikel in AD.

Ons kantoor heeft veel met deze problematiek te maken.  De automatische boetes die de RDW voor onverzekerde of ongekeurde voertuigen ‘uitdraait’ blijven komen zolang de het voertuig op naam van de onverzekerde staat. Een onterechte registratie, zoals bijvoorbeeld in het geval van identiteitsfraude of wanneer het voertuig is gestolen of verloren gegaan, blijkt meestal pas wanneer de boetes binnenkomen. Nu de RDW in strijd met de wet weigert met terugwerkende kracht zijn registers te corrigeren, belanden ook deze mensen regelmatig  in de gevangenis. Heeft u te maken met deze problematiek, lees dan ons bericht hierover en neem contact op met ons kantoor.

Volgens de wet mogen alleen opsporingsambtenaren een bekeuring opleggen. De verzekeringsboetes van de RDW komen geautomatiseerd tot stand, op de beschikking stond tot voor kort een code die niet naar een ambtenaar maar naar de computer te herleiden was. Dit heeft het hof in Leeuwarden nu veroordeeld. Daarmee zijn we er nog niet. Het OM in de Volkskrant vandaag : “Het betekent niet dat elke zaak afzonderlijk moet worden bekeken. De boete moet herleidbaar zijn tot een ambtenaar die de sanctie oplegt. Dat mag ook de ambtenaar zijn die deze dag voorkomt dat het systeem vastloopt.” Link naar het artikel in de Volkskrant.

Toch hopen wij dat deze uitspraak een eerste stap in de goede richting bewijst te zijn: een menselijker benadering van problematiek die niet alleen gesignaleerd, maar vaak ook veroorzaakt wordt door het geautomatiseerd opleggen van sancties.