Karin van Lotringen is een van de vier advocaten die hun medewerking verleenden aan het stuk van E. Jorritsma in NRC Handelsblad van 21-02-2014, waarin de effecten van de reeds doorgevoerde èn de voorgenomen nieuwe bezuinigingen op de gesubsidieerde rechstbijstand worden toegelicht. Mede aan de hand van twee actuele casus wordt inzichtelijk gemaakt wat de consequenties kunnen zijn van deze maatregelen.

De inleiding vat samen: “Ten onrechte gekort op je uitkering? Jammer dan. Geen geld en wel problemen? Vergeet de rechter maar. Justitie maakt hulp van een advocaat op overheidskosten moeilijker. Het kabinet schendt het recht op toegang tot de rechter, zegt de sociale advocatuur. Juist voor de armsten dreigt het onmogelijk te worden hun recht te halen als dit kabinet zijn bezuinigingsplannen doorzet.”

Lees het hele artikel: Jammer dan – NRC Handelsblad 21-02-2014

 

Het AD schrijft over stellingname van kantonrechters in gijzelingszaken van mensen met financiële problemen. De Volkskrant licht een arrest toe van het gerechtshof Leeuwarden waarin de geautomatiseerde boetesystematiek van de RDW wordt veroordeeld.

Voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak Frits Bakker in het AD: “Het is heel vervelend als mensen worden gegijzeld die echt niet kunnen betalen. Er moet aantoonbaar sprake zijn van onwil, niet van onmacht. Het gaat om mensen die afkomstig zijn uit de onderkant van de samenleving. Dit zijn niet de mensen met aangeharkte tuintjes die hun leven op orde hebben.”

AD schrijft verder: “In Amsterdam is al afgesproken duidelijker dossiers van het Openbaar Ministerie (OM) te eisen, waaruit blijkt hoe de schuldenaar er financieel voorstaat. Nu blijft dat nog te vaak onduidelijk. Doordat 80 procent van de schuldenaars niet komt opdagen bij zittingen, bijvoorbeeld omdat de financiële chaos hen boven het hoofd is gegroeid, is de informatie van het OM echter wel cruciaal. Volgens de afspraken tussen de rechters worden gijzelingsverzoeken in de toekomst bij twijfel afgewezen.”  Link naar het artikel in AD.

Ons kantoor heeft veel met deze problematiek te maken.  De automatische boetes die de RDW voor onverzekerde of ongekeurde voertuigen ‘uitdraait’ blijven komen zolang de het voertuig op naam van de onverzekerde staat. Een onterechte registratie, zoals bijvoorbeeld in het geval van identiteitsfraude of wanneer het voertuig is gestolen of verloren gegaan, blijkt meestal pas wanneer de boetes binnenkomen. Nu de RDW in strijd met de wet weigert met terugwerkende kracht zijn registers te corrigeren, belanden ook deze mensen regelmatig  in de gevangenis. Heeft u te maken met deze problematiek, lees dan ons bericht hierover en neem contact op met ons kantoor.

Volgens de wet mogen alleen opsporingsambtenaren een bekeuring opleggen. De verzekeringsboetes van de RDW komen geautomatiseerd tot stand, op de beschikking stond tot voor kort een code die niet naar een ambtenaar maar naar de computer te herleiden was. Dit heeft het hof in Leeuwarden nu veroordeeld. Daarmee zijn we er nog niet. Het OM in de Volkskrant vandaag : “Het betekent niet dat elke zaak afzonderlijk moet worden bekeken. De boete moet herleidbaar zijn tot een ambtenaar die de sanctie oplegt. Dat mag ook de ambtenaar zijn die deze dag voorkomt dat het systeem vastloopt.” Link naar het artikel in de Volkskrant.

Toch hopen wij dat deze uitspraak een eerste stap in de goede richting bewijst te zijn: een menselijker benadering van problematiek die niet alleen gesignaleerd, maar vaak ook veroorzaakt wordt door het geautomatiseerd opleggen van sancties.

 

Let op: van verkeersboetes die niet op zijn plaats zijn vinden toch vele incasso’s plaats.

Kentekenregistratie

Het komt vaak voor dat het opleggen van boetes wordt veroorzaakt door onjuiste kentekenregistraties bij de RDW (Rijksdienst Wegverkeer.) Indien op uw naam een auto in het register staat handelt u strafbaar indien deze auto niet is verzekerd. Het maakt hiervoor niet uit of de auto (nog) in uw bezit is, of deze zich nog in Europa bevindt en of met deze auto gebruik van de openbare weg wordt gemaakt. Naast uw verzekeringsverplichting moet u ook zorgen voor de periodieke (APK-)keuringen van de auto.
Ook indien uw auto in beslag is genomen blijft u zelf als kentekenhouder verantwoordelijk en aansprakelijk. U dient stappen te ondernemen ten opzichte van de RDW ter opschorting van uw verplichtingen inzake de auto, dan wel om vervallen verklaring van de kentekenregistratie op uw naam te vragen.

Wet Mulder

Ingevolge de wet Mulder legt de Officier van Justitie boetes op, onder andere op basis van de gegevens zoals die bij de RDW geregistreerd staan. Komt u niet tijdig in beroep bij de Officier van Justitie, dan staan die boetes vast. Indien u wel tijdig reageert wijst de Officier van Justitie uw bezwaar in veel gevallen af. Daarop moet u opnieuw in beroep, nu bij de rechtbank. Ook moet u in dat geval op voorhand de boete betalen, tenzij u aantoont dat u hier de financiële middelen voor mist.

Neem elke boete of beschikking serieus!

Hoe het vaak mis gaat: Indien u van mening bent dat de boetes niets met u te maken hebben kunt u denken dat de brieven en aanmaningen vanzelf zullen stoppen, of dat het achteraf met een telefoontje wel rechtgezet kan worden. Dit is niet het geval. De termijnen voor het reageren en betalen zijn kort. U heeft snel met verhogingen te maken, vervolgens met deurwaarderskosten en ten slotte is er het dwangmiddel van gijzeling. Dit laatste komt in principe niet in beeld wanneer u financieel niet in staat bent om te betalen; heeft u dit echter niet (tijdig!) kunnen bewijzen dan wordt daar geen rekening mee gehouden.

Gijzeling

Officieel zou u een oproeping moeten krijgen om voor de rechter te verschijnen in verband met de voorgenomen gijzeling, in veel gevallen bereikt u echter geen oproep en staat de politie voor de deur om u ter plekke mee te nemen. Pas op dat moment blijkt voor u dat u in het opsporingsregister bent opgenomen.
U kunt voor dezelfde boete of serie boetes maar één keer gegijzeld worden; de betalingsverplichting blijft echter bestaan ook na de gijzeling. Het is dus niet zo dat u uw boetes ‘uitzit.’

Aarzel niet en neem contact met ons op.

Is met uzelf of een kennis sprake van een situatie als hierboven omschreven, in de deurwaarders-fase of zelfs al in geval van gijzeling, denk dan niet dat u er niets (meer) aan kunt doen. Wij hebben grote ervaring met deze problematiek en het doorbreken van de schijnbare impasse. Een aantal procedures dient onmiddellijk in gang te worden gezet. Over deze procedures zullen de overheidsfunctionarissen die u hierover spreekt of de PI waar u verblijft waarschijnlijk zeggen dat ze niet mogelijk zijn of dat procederen geen zin heeft. Dit is onwaar.
Wij zetten ons indien nodig nog dezelfde dag in om de vrijheidsbeneming te staken en/of de executie op te schorten. Prioriteit is het ongedaan maken van de onterecht opgelegde boetes zelf. Om te beginnen tekenen we onmiddellijk  bezwaar en/of beroep aan tegen de strafbeschikking(en), ‘terecht’ opgelegd of niet, ook al bent u ‘te laat.’

Vervallen van een registratie op uw naam – met terugwerkende kracht?

Vervolgens moet de registratie van de auto op uw naam ongedaan worden gemaakt. De RDW beweert in strijd met de waarheid dat een kentekenregistratie niet met terugwerkende kracht kan vervallen.
Door het Europese Hof van de Rechten van de Mens (EHRM) is vastgesteld dat het handhaven van onjuiste registraties in basisregisters van de overheid -dit zijn de registers waar politie en belasting hun gegevens uit putten- een evidente schending van de mensenrechten oplevert op grond van artikel 8 van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM.) De weigering om met terugwerkende kracht het kentekenregister te corrigeren is dus onrechtmatig.

Huib Struycken, oprichter van ons kantoor heeft deze uitspraak bewerkstelligd en inmiddels heeft de Raad van State deze uitspraak weer bevestigd. De RDW weigert zijn gedrag aan deze situatie aan te passen. Accepteer dit niet en schakel direct een gespecialiseerde advocaat in.

De uitspraak van het EHRM: CASE OF ROMET v. THE NETHERLANDS
De uitspraken van de Raad van State: 20 maart 2013 en 31 juli 2013