Letselschade kan ontstaan door een medische fout, een (verkeers)ongeval, mogelijk werkgerelateerd, of letsel kan u moedwillig zijn toegebracht door een ander. Het uitgangspunt in ons rechtssysteem is dat iedereen zijn eigen schade draagt, tenzij er een aansprakelijke tegenpartij is waarop de schade die hij heeft toegebracht kan worden verhaald.

Medische fout

Wanneer u door toedoen van een arts of andere zorgverlener schade oploopt, kan dit zowel psychisch als lichamelijk grote gevolgen voor u hebben. Er is een gedragscode opgesteld in samenspraak met de Letselschaderaad, de verzekeraars en de beroepsverenigingen van artsen en advocaten waar de zorgverlener zich na een medische fout aan moet houden. Indien u twijfelt of uw schade conform de richtlijnen wordt afgehandeld, neemt u dan contact op met ons kantoor.

Soms is een fout zo ernstig dat vergoeding van de schade niet voldoende is, in dat geval staan er voor een aantal zorgverleners klachtenprocedures open. Soms is dat intern geregeld in een ziekenhuis of is een beroepsgroep bij een geschillencommissie aangesloten. Als u het met de afhandeling van uw klacht niet eens bent, neem dan tijdig contact op met ons kantoor. Ook in klachten- en tuchtprocedures kunnen we hulp bieden.

Verkeersongeval

De meeste verkeersdeelnemers in Nederland zijn WA-verzekerd voor schade die zij per ongeluk aan een ander toebrengen. Wanneer u een ongeluk heeft en niet zeker weet wie de schuldige was en welke gevolgen het ongeval voor u heeft, dan doet u er verstandig aan zoveel mogelijk gegevens op te nemen van de andere betrokkene(n). Ook de gegevens van getuigen zijn handig wanneer er mogelijk een bewijsprobleem gaat spelen.

Bij een ernstig verkeersongeval zal de politie die gegevens meestal voor u opnemen en kunt u daar het proces-verbaal van opvragen. Indien het een minder ernstige aanrijding betreft zal er echter niet altijd een politieagent aan te pas komen.

Bij gemotoriseerde voertuigen is er sprake van een verplichte WA-verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering). Mocht u geen kans hebben gezien een kenteken of naam en telefoonnummer te noteren en was het ongeluk veroorzaakt door een gemotoriseerd voertuig, dan kunt u zich nog wenden tot het Waarborgfonds Motorverkeer. Bent u het niet eens met de afhandeling van uw schade door de verzekeraar van uw wederpartij of door het Waarborgfonds, dan kunt u zich laten adviseren door een van onze advocaten.

Werk gerelateerd ongeval

Een ongeval dat onder werktijd plaats heeft gevonden, tijdens de uitoefening van uw werk, wordt ook wel een werk gerelateerd ongeval genoemd. De meeste werkgevers in Nederland zullen zich daarvoor verzekerd hebben. Wanneer u een ongeval tijdens het werk heeft gehad wordt er doorgaans op initiatief van uw werkgever door de verzekeringsmaatschappij contact met u opgenomen. Afhankelijk van de ernst van uw letsel komt er dan een ingeschakelde schade-expert bij u langs om vast te stellen of het ongeval inderdaad in de werksfeer lag en wat uw daaruit volgende schade is. Ook de verzekeringsmaatschappij van uw werkgever heeft zich te houden aan enkele gedragsregels.

Slachtoffer misdrijf

Bent u slachtoffer geworden van een misdrijf en heeft u aan dat misdrijf letselschade overgehouden, dan kunt u zich het beste wenden tot Slachtofferhulp Nederland. Slachtofferhulp Nederland maakt u wegwijs in de procedure bij de rechtbank tegen de verdachte en helpt u met het invullen van de nodige formulieren. Wanneer uw letsel ernstig is, dan kunt u ervoor kiezen zich te laten vertegenwoordigen door een van onze advocaten. Wanneer u slachtoffer bent geworden van een geweldsmisdrijf, maar de dader is u onbekend gebleven of uw schade loopt sneller op dan justitie de verdachte vervolgt, dan kunt u een uitkering vragen van het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Mogelijke uitkeringen

Het Nederlandse uitgangspunt is als gezegd dat een ieder zijn eigen schade draagt.  Om uw schade op een ander te kunnen verhalen moet er een aansprakelijke tegenpartij zijn en bewijs zijn van die aansprakelijkheid, er moet bewijs zijn dat uw schade het gevolg is van het ongeval. Wanneer daaraan is voldaan en de tegenpartij financieel verhaal biedt, dan kunt u uw vermogensschade als gevolg van het letsel alsmede uw smartengeld op de aansprakelijke tegenpartij verhalen. Nederland loopt achter als het aankomt op uitkeringen die worden toegekend op het gebied van smartengeld. De aantoonbare vermogensschade wordt doorgaans wel in zijn geheel vergoed.

 

Specialisatie van: