In Nederland staat de ruimte onder druk. Voor het gebruik van iedere vierkante meter bestaan wel tien ideeën, of harder: claims. De overheid maakt plannen waarin wordt bepaald hoe het land gebruikt wordt. Wat gebouwd en aangelegd mag worden, waar de infrastructuur komt te liggen (auto- en spoorwegen, waterwegen, kabels en leidingen et cetera.) Daarnaast zijn in de Wet Milieubeheer regels neergelegd ter bescherming van het milieu. Het natuurbeschermingsrecht gaat specifiek over de bescherming van gebieden en soorten.

Handhaving milieurecht

In Nederland worden de milieuwetten gehandhaafd via het strafrecht, het bestuursrecht en burgerlijk recht op de verschillende bestuursniveaus.

Wanneer een fabriek of bedrijf een regel van het milieurecht schendt, bijvoorbeeld een vergunningsvoorschrift overtreedt, wordt het strafrecht toegepast.

Ook het bestuursrecht kan worden ingezet als een bedrijf de verplichte milieuvoorschriften niet naleeft: de burger die last ondervindt kan zich wenden tot het overheidsorgaan dat de vergunning voor het bedrijf heeft afgegeven. Dit bestuursorgaan heeft de bevoegdheid het bedrijf te dwingen zich aan de milieuwetten te houden. Ook is het gerechtigd om het bedrijf sancties op te leggen zoals een dwangsom, het intrekken van de vergunning of de ontheffing.

Het burgerlijk recht is van toepassing wanneer een burger last ondervindt van de milieuvervuilende activiteiten van een bedrijf en daarvoor een vergoeding wil eisen. Activiteiten van bedrijven kunnen bijvoorbeeld lawaai, stank of rook veroorzaken. De uitkomst van een civiele procedure kan zijn dat het bedrijf een schadevergoeding moet betalen of zijn overlastgevende activiteiten moet stoppen.

U kunt bij ons terecht als u last ondervindt van milieuvervuilende activiteiten in uw omgeving. Wij kunnen u adviseren en bijstaan in het traject naar het bestuursorgaan of een civiele procedure starten voor een schadevergoeding dan wel het staken van de schadeveroorzakende activiteiten.

Ondernemers kunnen wij bijstaan wanneer een milieuvergunning ten onrechte niet verleend of ingetrokken is.

Natuurbeschermingsrecht

Als particuliere of zakelijke terreingebruiker kunt u te maken krijgen met de verschillende regelingen voor de bescherming van natuurgebieden en dier- en plantensoorten. Nederland is partij bij allerhande verdragen op internationaal, soms mondiaal niveau, bijvoorbeeld over de handel in diersoorten (CITES-verdrag). Daarnaast zijn er vele Europese richtlijnen en regelingen die hier gelden. Dan is er nog de eigen, Nederlandse wetgeving. Belangrijke bronnen op dit gebied zijn de Natuurbeschermingswet en de Flora- en Faunawet. De eerste regeling concentreert zich met name op de bescherming van gebieden, de tweede wet richt zich tot de bescherming van soorten.

Wij kunnen u inzicht geven in de verschillende regelingen opdat u weet waarmee u met uw (beoogde) activiteit of uitbreidingsplannen rekening moet houden. Dit kan van belang zijn voor het verkrijgen van een ontheffing of een vergunning  voor een bijzondere activiteit.