De ordening van onze ruimte wordt gereguleerd door verschillende overheden. Het gaat om ordening van zowel de grond met de daarop staande bebouwing als de lucht boven deze grond. Uitgangspunt voor deze ordening is dat een gemeente een plan heeft gemaakt waarin vrij gedetailleerd staat welke stukken grond voor welke doeleinden gebruikt mogen worden en welke bebouwing al dan niet is toegestaan op deze grond.

Uw plannen en het bestemmingsplan

Als eigenaar of bezitter van grond kunt u te maken krijgen met de wens een ruimte anders te gebruiken dan in dit gemeentelijke of Rijks (bestemmings)plan vastgelegd staat. Wij kunnen met u onderzoeken welk gebruik van de grond mogelijk is en/of welk gebruik eventueel door middel van het aanvragen van een vergunning gerealiseerd kan worden. Bijvoorbeeld als u uw woonruimte als bedrijfsruimte wilt gaan gebruiken, zoals het starten van een kinderdagverblijf aan huis. Het kan ook zijn dat u een bedrijfsruimte als winkelruimte of horecagelegenheid wilt gaan gebruiken.

Vergunningen voor uw plannen

Onder ruimtelijke ordening valt ook het wijzigen van de bestaande bebouwing of het realiseren van nieuwe bebouwing. Hierbij zult u in de meeste gevallen vooraf toestemming (in de vorm van een vergunning) nodig hebben van de gemeente. Het gaat dan om een bouwvergunning, kapvergunning, sloopvergunning et cetera. Wij kunnen u helpen een inschatting te maken van uw kans van slagen bij het aanvragen van de benodigde vergunning.

Overlast, bezwaar tegen plannen

Het kan ook zijn dat u wilt opkomen tegen de verbouwingsplannen van een van uw buren of een nabijgelegen bedrijf of instelling. U kunt overlast hebben van het gebruik van bestaande bebouwing, zoals een coffeeshop in de buurt. U bent dan in de meeste gevallen belanghebbende zodat u tegen de geïnitieerde verbouwingen of het (al dan niet illegale) gebruik kunt opkomen. Andere voorbeelden hiervan zijn: de gemeente heeft een plan voor een grote bedrijfsruimte in uw buurt waardoor het verkeer zal toenemen, uw buurman wil een oude boom kappen, u wilt een bebouwing in uw tuin realiseren, u heeft een monumentale woning en wilt daaraan een wijziging aanbrengen, uw buurman heeft gebouwd over uw erfgrens et cetera. Wij kunnen u helpen een inschatting te maken van uw kans van slagen bij het opkomen tegen een aangevraagde vergunning of het illegale gebruik van een bestemming in uw buurt.