Letselschade kan ontstaan door een medische fout, een (verkeers)ongeval, mogelijk werkgerelateerd, of letsel kan u moedwillig zijn toegebracht door een ander. Het uitgangspunt in ons rechtssysteem is dat iedereen zijn eigen schade draagt, tenzij er een aansprakelijke tegenpartij is waarop de schade die hij heeft toegebracht kan worden verhaald.

Medische fout

Wanneer u door toedoen van een arts of andere zorgverlener schade oploopt, kan dit zowel psychisch als lichamelijk grote gevolgen voor u hebben. Er is een gedragscode opgesteld in samenspraak met de Letselschaderaad, de verzekeraars en de beroepsverenigingen van artsen en advocaten waar de zorgverlener zich na een medische fout aan moet houden. Indien u twijfelt of uw schade conform de richtlijnen wordt afgehandeld, neemt u dan contact op met ons kantoor.

Soms is een fout zo ernstig dat vergoeding van de schade niet voldoende is, in dat geval staan er voor een aantal zorgverleners klachtenprocedures open. Soms is dat intern geregeld in een ziekenhuis of is een beroepsgroep bij een geschillencommissie aangesloten. Als u het met de afhandeling van uw klacht niet eens bent, neem dan tijdig contact op met ons kantoor. Ook in klachten- en tuchtprocedures kunnen we hulp bieden.

Verkeersongeval

De meeste verkeersdeelnemers in Nederland zijn WA-verzekerd voor schade die zij per ongeluk aan een ander toebrengen. Wanneer u een ongeluk heeft en niet zeker weet wie de schuldige was en welke gevolgen het ongeval voor u heeft, dan doet u er verstandig aan zoveel mogelijk gegevens op te nemen van de andere betrokkene(n). Ook de gegevens van getuigen zijn handig wanneer er mogelijk een bewijsprobleem gaat spelen.

Bij een ernstig verkeersongeval zal de politie die gegevens meestal voor u opnemen en kunt u daar het proces-verbaal van opvragen. Indien het een minder ernstige aanrijding betreft zal er echter niet altijd een politieagent aan te pas komen.

Bij gemotoriseerde voertuigen is er sprake van een verplichte WA-verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering). Mocht u geen kans hebben gezien een kenteken of naam en telefoonnummer te noteren en was het ongeluk veroorzaakt door een gemotoriseerd voertuig, dan kunt u zich nog wenden tot het Waarborgfonds Motorverkeer. Bent u het niet eens met de afhandeling van uw schade door de verzekeraar van uw wederpartij of door het Waarborgfonds, dan kunt u zich laten adviseren door een van onze advocaten.

Werk gerelateerd ongeval

Een ongeval dat onder werktijd plaats heeft gevonden, tijdens de uitoefening van uw werk, wordt ook wel een werk gerelateerd ongeval genoemd. De meeste werkgevers in Nederland zullen zich daarvoor verzekerd hebben. Wanneer u een ongeval tijdens het werk heeft gehad wordt er doorgaans op initiatief van uw werkgever door de verzekeringsmaatschappij contact met u opgenomen. Afhankelijk van de ernst van uw letsel komt er dan een ingeschakelde schade-expert bij u langs om vast te stellen of het ongeval inderdaad in de werksfeer lag en wat uw daaruit volgende schade is. Ook de verzekeringsmaatschappij van uw werkgever heeft zich te houden aan enkele gedragsregels.

Slachtoffer misdrijf

Bent u slachtoffer geworden van een misdrijf en heeft u aan dat misdrijf letselschade overgehouden, dan kunt u zich het beste wenden tot Slachtofferhulp Nederland. Slachtofferhulp Nederland maakt u wegwijs in de procedure bij de rechtbank tegen de verdachte en helpt u met het invullen van de nodige formulieren. Wanneer uw letsel ernstig is, dan kunt u ervoor kiezen zich te laten vertegenwoordigen door een van onze advocaten. Wanneer u slachtoffer bent geworden van een geweldsmisdrijf, maar de dader is u onbekend gebleven of uw schade loopt sneller op dan justitie de verdachte vervolgt, dan kunt u een uitkering vragen van het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Mogelijke uitkeringen

Het Nederlandse uitgangspunt is als gezegd dat een ieder zijn eigen schade draagt.  Om uw schade op een ander te kunnen verhalen moet er een aansprakelijke tegenpartij zijn en bewijs zijn van die aansprakelijkheid, er moet bewijs zijn dat uw schade het gevolg is van het ongeval. Wanneer daaraan is voldaan en de tegenpartij financieel verhaal biedt, dan kunt u uw vermogensschade als gevolg van het letsel alsmede uw smartengeld op de aansprakelijke tegenpartij verhalen. Nederland loopt achter als het aankomt op uitkeringen die worden toegekend op het gebied van smartengeld. De aantoonbare vermogensschade wordt doorgaans wel in zijn geheel vergoed.

 

Let op: van verkeersboetes die niet op zijn plaats zijn vinden toch vele incasso’s plaats.

Kentekenregistratie

Het komt vaak voor dat het opleggen van boetes wordt veroorzaakt door onjuiste kentekenregistraties bij de RDW (Rijksdienst Wegverkeer.) Indien op uw naam een auto in het register staat handelt u strafbaar indien deze auto niet is verzekerd. Het maakt hiervoor niet uit of de auto (nog) in uw bezit is, of deze zich nog in Europa bevindt en of met deze auto gebruik van de openbare weg wordt gemaakt. Naast uw verzekeringsverplichting moet u ook zorgen voor de periodieke (APK-)keuringen van de auto.
Ook indien uw auto in beslag is genomen blijft u zelf als kentekenhouder verantwoordelijk en aansprakelijk. U dient stappen te ondernemen ten opzichte van de RDW ter opschorting van uw verplichtingen inzake de auto, dan wel om vervallen verklaring van de kentekenregistratie op uw naam te vragen.

Wet Mulder

Ingevolge de wet Mulder legt de Officier van Justitie boetes op, onder andere op basis van de gegevens zoals die bij de RDW geregistreerd staan. Komt u niet tijdig in beroep bij de Officier van Justitie, dan staan die boetes vast. Indien u wel tijdig reageert wijst de Officier van Justitie uw bezwaar in veel gevallen af. Daarop moet u opnieuw in beroep, nu bij de rechtbank. Ook moet u in dat geval op voorhand de boete betalen, tenzij u aantoont dat u hier de financiële middelen voor mist.

Neem elke boete of beschikking serieus!

Hoe het vaak mis gaat: Indien u van mening bent dat de boetes niets met u te maken hebben kunt u denken dat de brieven en aanmaningen vanzelf zullen stoppen, of dat het achteraf met een telefoontje wel rechtgezet kan worden. Dit is niet het geval. De termijnen voor het reageren en betalen zijn kort. U heeft snel met verhogingen te maken, vervolgens met deurwaarderskosten en ten slotte is er het dwangmiddel van gijzeling. Dit laatste komt in principe niet in beeld wanneer u financieel niet in staat bent om te betalen; heeft u dit echter niet (tijdig!) kunnen bewijzen dan wordt daar geen rekening mee gehouden.

Gijzeling

Officieel zou u een oproeping moeten krijgen om voor de rechter te verschijnen in verband met de voorgenomen gijzeling, in veel gevallen bereikt u echter geen oproep en staat de politie voor de deur om u ter plekke mee te nemen. Pas op dat moment blijkt voor u dat u in het opsporingsregister bent opgenomen.
U kunt voor dezelfde boete of serie boetes maar één keer gegijzeld worden; de betalingsverplichting blijft echter bestaan ook na de gijzeling. Het is dus niet zo dat u uw boetes ‘uitzit.’

Aarzel niet en neem contact met ons op.

Is met uzelf of een kennis sprake van een situatie als hierboven omschreven, in de deurwaarders-fase of zelfs al in geval van gijzeling, denk dan niet dat u er niets (meer) aan kunt doen. Wij hebben grote ervaring met deze problematiek en het doorbreken van de schijnbare impasse. Een aantal procedures dient onmiddellijk in gang te worden gezet. Over deze procedures zullen de overheidsfunctionarissen die u hierover spreekt of de PI waar u verblijft waarschijnlijk zeggen dat ze niet mogelijk zijn of dat procederen geen zin heeft. Dit is onwaar.
Wij zetten ons indien nodig nog dezelfde dag in om de vrijheidsbeneming te staken en/of de executie op te schorten. Prioriteit is het ongedaan maken van de onterecht opgelegde boetes zelf. Om te beginnen tekenen we onmiddellijk  bezwaar en/of beroep aan tegen de strafbeschikking(en), ’terecht’ opgelegd of niet, ook al bent u ’te laat.’

Vervallen van een registratie op uw naam – met terugwerkende kracht?

Vervolgens moet de registratie van de auto op uw naam ongedaan worden gemaakt. De RDW beweert in strijd met de waarheid dat een kentekenregistratie niet met terugwerkende kracht kan vervallen.
Door het Europese Hof van de Rechten van de Mens (EHRM) is vastgesteld dat het handhaven van onjuiste registraties in basisregisters van de overheid -dit zijn de registers waar politie en belasting hun gegevens uit putten- een evidente schending van de mensenrechten oplevert op grond van artikel 8 van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM.) De weigering om met terugwerkende kracht het kentekenregister te corrigeren is dus onrechtmatig.

Huib Struycken, oprichter van ons kantoor heeft deze uitspraak bewerkstelligd en inmiddels heeft de Raad van State deze uitspraak weer bevestigd. De RDW weigert zijn gedrag aan deze situatie aan te passen. Accepteer dit niet en schakel direct een gespecialiseerde advocaat in.

De uitspraak van het EHRM: CASE OF ROMET v. THE NETHERLANDS
De uitspraken van de Raad van State: 20 maart 2013 en 31 juli 2013