De overheid heeft steeds meer mogelijkheden om de burger sancties op te leggen

Als verdachte kunt u voor de strafrechter worden gedaagd waarbij u te maken kunt krijgen met onder andere de kantonrechter, de politierechter of de meervoudige kamer; de Officier van Justitie kan u echter ook zonder tussenkomst van een rechter een strafbeschikking of een Mulder-beschikking opleggen of een transactievoorstel doen.

Daarnaast worden almaar meer en hogere bestuurlijke boetes opgelegd waarbij steeds minder rekening wordt gehouden met de gevolgen voor betrokkenen. Voor jeugdigen zijn er aparte sancties waaronder een HALT afdoening, een HALT-plus of een PIJ-maatregel. Op 1 april 2014 treedt een nieuw adolescentenstrafecht in werking waarin nog nieuwe sancties worden geïntroduceerd.

Een sanctie kan verstrekkende gevolgen hebben

Als ondernemer kunt u vergunningen kwijtraken, als werknemer uw baan verliezen. Als scholier of student wordt het voor u vaak onmogelijk om een stageplaats te verkrijgen; voor veel opleidingen een vereiste om een diploma te kunnen behalen.
Voor een groeiend aantal arbeidsbetrekkingen moet een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) worden overgelegd; voor de beoordeling of u die krijgt telt elke sanctie mee. Ook een voorwaardelijke straf kan een obstakel zijn om een VOG te verkrijgen. Voorts kunnen op basis van een strafrechtelijke veroordeling ook vorderingen tot schadevergoeding ingediend worden, of tot ontneming van verkregen voordeel – met alle gevolgen van dien.

Wees op tijd!

Het is dan ook van groot belang om tijdig contact met ons op te nemen. Termijnen zijn soms kort en overschrijding vaak onherstelbaar. Er worden regelmatig sancties opgelegd die makkelijk voorkomen hadden kunnen worden. Het is extra pijnlijk wanneer deze sancties uiteindelijk leiden tot vrijheidsbeneming.

Wij kunnen uw strafdossier voor u opvragen en u adviseren over de kansen en mogelijkheden in een procedure. Ook voorafgaand aan een politieverhoor is het verstandig om stil te staan bij de mogelijke gevolgen van wat u van plan bent te zeggen.

Soms is het mogelijk om een procedure te voorkomen of om het bewijs te weerleggen. Meestal kunnen gronden aangevoerd worden die tot een gunstiger of meer evenwichtige uitkomst voor u leiden. Het is van belang om het handelen van het OM kritisch te volgen en ervoor te waken dat zij zich aan de regels houden. Het kan in uw belang zijn om verklaringen over te leggen van uw werkgever (of uw mentor op school); om aan te tonen dat eventuele schade is hersteld of dat maatregelen zijn genomen om nieuwe incidenten te voorkomen. Ook andere omstandigheden kunnen een rol spelen. Zo is bijvoorbeeld uit onderzoek gebleken dat veel verdachten psychosociale stoornissen hebben waar de rechter onvoldoende rekening mee houdt.

Wees welkom

Wij hebben als kantoor een ruime ervaring in grote en kleine zaken, met verschillende specialisaties binnen het strafrecht zowel in binnen- als buitenland. Ook als u reeds gedetineerd zit kunnen wij bijstaan in het bewerkstelligen van overplaatsing naar een inrichting met een lichter regime, of dichterbij familie en vrienden. Uiteraard helpen wij u met het aanvragen van schadevergoeding indien u onterecht gedetineerd heeft gezeten of zelf slachtoffer bent van een misdrijf. Wij voeren met succes principiële verweren tot aan de Hoge Raad of het Europese Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg.

Let op: van verkeersboetes die niet op zijn plaats zijn vinden toch vele incasso’s plaats.

Kentekenregistratie

Het komt vaak voor dat het opleggen van boetes wordt veroorzaakt door onjuiste kentekenregistraties bij de RDW (Rijksdienst Wegverkeer.) Indien op uw naam een auto in het register staat handelt u strafbaar indien deze auto niet is verzekerd. Het maakt hiervoor niet uit of de auto (nog) in uw bezit is, of deze zich nog in Europa bevindt en of met deze auto gebruik van de openbare weg wordt gemaakt. Naast uw verzekeringsverplichting moet u ook zorgen voor de periodieke (APK-)keuringen van de auto.
Ook indien uw auto in beslag is genomen blijft u zelf als kentekenhouder verantwoordelijk en aansprakelijk. U dient stappen te ondernemen ten opzichte van de RDW ter opschorting van uw verplichtingen inzake de auto, dan wel om vervallen verklaring van de kentekenregistratie op uw naam te vragen.

Wet Mulder

Ingevolge de wet Mulder legt de Officier van Justitie boetes op, onder andere op basis van de gegevens zoals die bij de RDW geregistreerd staan. Komt u niet tijdig in beroep bij de Officier van Justitie, dan staan die boetes vast. Indien u wel tijdig reageert wijst de Officier van Justitie uw bezwaar in veel gevallen af. Daarop moet u opnieuw in beroep, nu bij de rechtbank. Ook moet u in dat geval op voorhand de boete betalen, tenzij u aantoont dat u hier de financiële middelen voor mist.

Neem elke boete of beschikking serieus!

Hoe het vaak mis gaat: Indien u van mening bent dat de boetes niets met u te maken hebben kunt u denken dat de brieven en aanmaningen vanzelf zullen stoppen, of dat het achteraf met een telefoontje wel rechtgezet kan worden. Dit is niet het geval. De termijnen voor het reageren en betalen zijn kort. U heeft snel met verhogingen te maken, vervolgens met deurwaarderskosten en ten slotte is er het dwangmiddel van gijzeling. Dit laatste komt in principe niet in beeld wanneer u financieel niet in staat bent om te betalen; heeft u dit echter niet (tijdig!) kunnen bewijzen dan wordt daar geen rekening mee gehouden.

Gijzeling

Officieel zou u een oproeping moeten krijgen om voor de rechter te verschijnen in verband met de voorgenomen gijzeling, in veel gevallen bereikt u echter geen oproep en staat de politie voor de deur om u ter plekke mee te nemen. Pas op dat moment blijkt voor u dat u in het opsporingsregister bent opgenomen.
U kunt voor dezelfde boete of serie boetes maar één keer gegijzeld worden; de betalingsverplichting blijft echter bestaan ook na de gijzeling. Het is dus niet zo dat u uw boetes ‘uitzit.’

Aarzel niet en neem contact met ons op.

Is met uzelf of een kennis sprake van een situatie als hierboven omschreven, in de deurwaarders-fase of zelfs al in geval van gijzeling, denk dan niet dat u er niets (meer) aan kunt doen. Wij hebben grote ervaring met deze problematiek en het doorbreken van de schijnbare impasse. Een aantal procedures dient onmiddellijk in gang te worden gezet. Over deze procedures zullen de overheidsfunctionarissen die u hierover spreekt of de PI waar u verblijft waarschijnlijk zeggen dat ze niet mogelijk zijn of dat procederen geen zin heeft. Dit is onwaar.
Wij zetten ons indien nodig nog dezelfde dag in om de vrijheidsbeneming te staken en/of de executie op te schorten. Prioriteit is het ongedaan maken van de onterecht opgelegde boetes zelf. Om te beginnen tekenen we onmiddellijk  bezwaar en/of beroep aan tegen de strafbeschikking(en), ’terecht’ opgelegd of niet, ook al bent u ’te laat.’

Vervallen van een registratie op uw naam – met terugwerkende kracht?

Vervolgens moet de registratie van de auto op uw naam ongedaan worden gemaakt. De RDW beweert in strijd met de waarheid dat een kentekenregistratie niet met terugwerkende kracht kan vervallen.
Door het Europese Hof van de Rechten van de Mens (EHRM) is vastgesteld dat het handhaven van onjuiste registraties in basisregisters van de overheid -dit zijn de registers waar politie en belasting hun gegevens uit putten- een evidente schending van de mensenrechten oplevert op grond van artikel 8 van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM.) De weigering om met terugwerkende kracht het kentekenregister te corrigeren is dus onrechtmatig.

Huib Struycken, oprichter van ons kantoor heeft deze uitspraak bewerkstelligd en inmiddels heeft de Raad van State deze uitspraak weer bevestigd. De RDW weigert zijn gedrag aan deze situatie aan te passen. Accepteer dit niet en schakel direct een gespecialiseerde advocaat in.

De uitspraak van het EHRM: CASE OF ROMET v. THE NETHERLANDS
De uitspraken van de Raad van State: 20 maart 2013 en 31 juli 2013