Wilt u scheiden, uw voornaam wijzigen of alimentatie ontvangen? Krijgt u te maken met een ondertoezichtstelling (ots) of uithuisplaatsing (uhp) van uw kind? Voor het voeren van een procedure in het personen- en familierecht heeft u volgens de wet vrijwel altijd een advocaat nodig. Dit rechtsgebied is veelomvattend en voortdurend in beweging. Een combinatie van nationaliteiten binnen een gezin kan sommige zaken compliceren. Hieronder worden een aantal veelvoorkomende familierechtelijke kwesties kort toegelicht. Het kan goed zijn dat uw situatie niet in deze selectie staat. Ook dan kunnen wij u helpen, wij nodigen u uit om contact met ons kantoor op te nemen.

Huwelijk, echtscheiding, samenwonen: het aangaan en verbreken van relaties

Bij het aangaan zowel als de verbreking van relaties (huwelijk, geregistreerd partnerschap, samenwoning) doet u er goed aan een aantal zaken goed te regelen. Bij het uit elkaar gaan spelen kwesties rond partner- en/of kinderalimentatie, de woning, de verdeling van vermogen en pensioen.

Omgang en gezag

Als er kinderen zijn moeten er afspraken worden gemaakt over waar zij wonen, over de omgang en over ouderlijk gezag. Deze worden vastgelegd in een ouderschapsplan. De afspraken uit het ouderschapsplan kunnen periodiek aan vernieuwing toe zijn, bijvoorbeeld omdat uw kind naar de middelbare school gaat of een van de ouders verhuist. Soms ontstaan hierover geschillen die niet onderling opgelost kunnen worden, op dat moment is het noodzakelijk om de rechter te vragen om een beslissing te nemen.

Wij kunnen u op meerdere manieren bijstaan. We begeleiden u beiden bij het opstellen van een gezamenlijk plan of voeren een procedure voor u als ouder alleen wanneer u er met de ander niet uitkomt. Voor het voeren van een procedure is de bijstand van een advocaat verplicht. Ook in die fase zullen wij proberen met de wederpartij tot een vergelijk komen, opdat u na de procedure als ouders van uw kind toch in enige gemeenschappelijkheid verder kunt. Lukt dit niet dan zetten we in op de meest haalbare situatie voor u.

Verlaging alimentatie

Wanneer uw financiële situatie verandert, bijvoorbeeld door inkomensverlies of lastenverhoging, kunt u de betalingsverplichtingen die bij de (echt)scheiding zijn overeengekomen soms niet meer nakomen. In zo’n geval kan de afgesproken verplichting gewijzigd worden. Hier kunt u met uw ex-partner onderling nieuwe afspraken over maken. Als dat niet lukt, kan door de rechter wijziging worden vastgesteld. Ook hier kunnen wij u begeleiden in een gezamenlijk traject om tot afspraken te komen, dan wel een procedure uit naam van een van de ouders voeren.

Jeugdbeschermingsmaatregelen

Als ouders kunt u te maken krijgen met diverse jeugdbeschermingsmaatregelen ten aanzien van uw kinderen zoals ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing, ontheffing en ontzetting uit het gezag. Dit zijn -ook emotioneel- ingrijpende maatregelen die door de rechter kunnen worden uitgesproken op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming als het geestelijk welbevinden of de gezondheid van kinderen wordt bedreigd tijdens het opgroeien.

Op de website van de rijksoverheid worden de verschillende maatregelen toegelicht: Rijksoverheid – kinderbescherming in Nederland

Wanneer u te maken krijgt met jeugdbeschermingsmaatregelen, is het van groot belang voor uw kind en uzelf om u snel en goed te laten adviseren over mogelijke stappen. U heeft vaak maar kort de tijd om te reageren. Wij zijn goed ingevoerd in jeugdzaken en kunnen u voortvarend en adequaat bijstaan in de procedures bij de rechtbank. Ook indien u bezwaren heeft tegen de gang van zaken, bijvoorbeeld tegen de handelswijzen van de Raad voor de Kinderbescherming en/of Bureau Jeugdzorg kunnen wij u daarin verder helpen.
Internationaal jeugd- en familierecht

Het internationale recht komt in het familie- en jeugdrecht in beeld als u en uw partner, uw kind(eren) en/ of erfgenamen in het bezit zijn van verschillende nationaliteiten of als betrokken partijen hun hoofdverblijf in verschillende landen hebben.

In het internationale recht zijn afspraken gemaakt over welk nationaal recht in welk geval van toepassing is. Daarnaast bestaan internationaal geldende regels voor landen die zich aan die regels gecommitteerd hebben.

Bij een scheiding of gezagskwestie, alsook bij jeugdbeschermingsmaatregelen is het dan van belang om te bepalen welke rechter bevoegd is en van welk land hij het recht moet toepassen. Ook speelt het internationale recht een rol in kinderontvoeringszaken. U kunt bij ons terecht met al uw vragen op dit gebied. Wij hebben ruimschoots ervaring met grensoverschrijdende zaken in het jeugdrecht en familierecht.

Curatele, bewind en mentorschap

Dit zijn verschillende juridische maatregelen die op verzoek van bijvoorbeeld ouders of partners door de rechter kunnen worden uitgesproken om meerderjarigen die niet in staat zijn om persoonlijke en/of financiële belangen goed te behartigen, te beschermen. Wij kunnen helpen bij het doen van een verzoek aan de rechter.

Curatele is een maatregel bedoeld voor mensen die hun financiële- en persoonlijke zaken niet (meer) zelf kunnen regelen. De curator neemt voortaan de financiële beslissingen maar ook de beslissingen over (medische) behandeling, verpleging en verzorging.

Dit laatste is een belangrijk verschil met bewind. Bewind is aan de orde wanneer iemand alleen zijn financiële zaken niet langer zelf kan regelen. Indien in de situatie van bewind zaken omtrent de persoonlijke verzorging, begeleiding, behandeling of verpleging niet meer kunnen worden geregeld dan kan een mentor deze overnemen.

Erfrecht

Een erfenis wordt verdeeld in een periode van heftige emoties. Een dierbare is overleden en er moeten beslissingen genomen worden over praktische zaken. Daarbij kan onenigheid ontstaan. Bijvoorbeeld over de verdeling van de erfenis, of de behandeling van de executeur. Ook kunnen vragen rijzen: hoe zit het met bezittingen in het buitenland? Hoe zit het met andere nationaliteiten? Ook het regelen van de erfenis bij nieuw samengestelde gezinnen is lastig. Komt een van uw ouders te overlijden, maar heeft hij/zij een nieuwe partner? Laat u dan goed voorlichten over uw rechten als kind.

Een advocaat met kennis van het erfrecht kan helpen zoeken naar een oplossing of het indienen van een verzoek bij de rechter.