U wordt aansprakelijk gesteld

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als iemand betaling van u wenst van geleden schade door geweld, een ongeluk, het niet nakomen van een verplichting, het lijden van inkomensverlies of derven van winst.

Wanneer u te maken krijgt met een aansprakelijkstelling van een ander (een privé-persoon of een gemeente, uitvoeringsinstelling of bedrijf) en u bent het hier niet mee eens dan zult u in de regel voldoende moeten motiveren waarom u vindt dat op u geen aansprakelijkheid rust.

U heeft schade die u wenst te verhalen

Ook kan het natuurlijk zijn dat u iemand anders wilt aanspreken op het vergoeden van schade, materieel (van goederen, diensten et cetera) of immaterieel (psychische schade). Wij kunnen u helpen door een inschatting te maken van de geleden schade en/of nog te lijden schade en de verhaalsmogelijkheden die u heeft bij een bepaalde partij (een verzekering, natuurlijke persoon of een ander bedrijf of instelling).