Kamer te huur aan de Weteringschans 126

voor zelfstandig advocaat

€ 1.200,- per maand excl. servicekosten en BTW

  • mooie lichte kamer met hoog plafond en uitzicht op de binnentuin
  • in het pand zijn 7 advocaten gevestigd
  • internet / Wi-Fi bij prijs in begrepen
  • gebruik van representatieve ontvangstkamer in overleg
  • gebruik van scan/kopieerapparaat in overleg
  • niet voor advocaat-stagiairs
  • Eventueel mogelijkheid om aan te sluiten bij Struycken advocaten

020-7792320

info@struyckenadvocaten.nl

Vrijspraak voor mishandeling cliënt.

Cliënt is door het hof Amsterdam op 8 september 2017 (ECLI:NL:RBAMS:2017:1740) vrijgesproken ten aanzien van de aan hem ten laste gelegde mishandeling. Tijdens deze procedure ging het om de reikwijdte van de juridische betekenis van ‘’mishandeling’’. De politierechter in eerste aanleg was met de officier van justitie van oordeel dat het spugen in iemands gezicht mishandeling opleverde omdat sprake was geweest van ‘’een zeer onaangename fysieke ervaring’’.  Volgens de Hoge Raad levert niet alleen het opzettelijk veroorzaken van pijn en letsel mishandeling op, ook ‘’het bij een ander teweeg brengen van een min of meer hevige onlust veroorzakende gewaarwording in of aan het lichaam, een en ander zonder dat hiervoor een rechtvaardigingsgrond bestaat’’ kan in bepaalde gevallen worden gekwalificeerd als mishandeling. De zaak tegen cliënt  kreeg onder andere aandacht van het Parool (https://www.parool.nl/amsterdam/taakstraf-voor-bespugen-buschauffeur~a4469246/) en is gepubliceerd op rechtspraak.nl (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2017:1740)

Tegen de uitspraak van de politierechter is hoger beroep ingesteld door de verdediging  (mr. F. Bogaerts). Vrijdag 8 september 2017 is uitspraak gedaan door het hof; (ECLI:GHAMS2017:4109) ondanks het requisitoir van de advocaat-generaal dat strekte tot een veroordeling ter zake mishandeling heeft het hof bepaald dat het spugen in het gezicht niet als mishandeling maar als belediging moet worden gekwalificeerd en hierbij het verweer van de verdediging gehonoreerd. Ook deze uitspraak is gepubliceerd op rechtspraak.nl (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2017:4109) Daarnaast heeft het Advocatenblad (jaargang 97, 2017, 10) melding gemaakt van deze uitspraak  in de kroniek materieel strafrecht op p. 101.

Het bespugen kan niet op één lijn worden gesteld met bijvoorbeeld het opzettelijk toedienen van roet of het duwen van iemand in een ijskoud kanaal. Deze laatste twee voorbeelden leverden wel een veroordeling voor mishandeling op omdat in die gevallen wel sprake was van een zeer onaangename fysieke ervaring die een zelfstandige reactie van het lichaam bewerkstelligde. De politierechter is aldus door het hof teruggefloten. Dit is een belangrijk arrest; het is een signaal dat de strafrechtelijke deur niet te wijd open moet worden gezet.  Het vonnis van de politierechter is dan ook vernietigd.

Nut instellen verzet tegen strafbeschikking

Heeft u een strafbeschikking gekregen? Neem contact met ons kantoor op! Dan kunt u hiertegen met hulp van één van onze strafrechtspecialisten verzet instellen. Dit moet binnen veertien dagen nadat de strafbeschikking aan u is uitgereikt.

Bij de beoordeling van de strafbeschikking wordt alleen gekeken naar het strafdossier en niet naar uw persoonlijke omstandigheden. Wanneer u echter in verzet gaat wordt de zaak opnieuw beoordeeld. Dit kan betekenen dat de strafbeschikking wordt gewijzigd of zelfs wordt ingetrokken. Het instellen van verzet kan dus een straf en een strafblad voorkomen. Ook kunt u worden opgeroepen voor een zitting bij de politierechter. De politierechter zal dan in plaats van het OM uw zaak beoordelen.

Wanneer u niet in verzet gaat wordt u automatisch schuldig verklaard. Dit kan in de toekomst voor nadelige gevolgen zorgen. Zo kan het zijn dat u geen Verklaring Omtrent het Gedrag(VOG) meer kunt krijgen. Dit betekent dat het altijd nuttig is om in verzet te gaan. Wij kunnen u hiermee helpen en een verzetschrift opstellen met de juiste motivering

Uw uitkering kan worden ingetrokken of zelfs teruggevorderd als op enig moment te weinig bekend is over uw persoonlijke situatie en u de uitkeringsinstantie geen opheldering geeft. Dit gebeurt dan op basis van een schending van uw inlichtingenplicht. Indien besloten wordt tot terugvordering kan ook een boete worden opgelegd.

Het komt steeds vaker voor dat zo’n schending wordt vastgesteld. Of er ook echt van schending sprake is, is in veel gevallen onduidelijk. Ons kantoor heeft ervaring in het procederen tegen deze besluiten en het vragen van een vergoeding van de schade die u daardoor geleden heeft.

Recente uitspraak: cliënt krijgt ingetrokken uitkering terug over periode van anderhalf jaar.

In een van onze zaken werd door de rechter het intrekken van de uitkering over een periode van maar liefst anderhalf jaar teruggedraaid.

De uitkering van onze cliënt was ingetrokken omdat men zijn woonsituatie als onduidelijk beoordeelde waardoor het recht op bijstand niet langer vastgesteld kon worden. Onze cliënt was om verduidelijking gevraagd maar zijn uitleg over de situatie werd als onvoldoende informatief beoordeeld, waarmee hij zijn inlichtingenplicht zou hebben geschonden.

Bezwaar bij DWI en beroep bij de rechtbank leverden geen wijziging van het standpunt van het bestuursorgaan op. In hoger beroep echter oordeelde de Centrale Raad van Beroep dat van schending van de inlichtingenplicht geen sprake kon zijn omdat onze cliënt aan alle ondervragingen en ook het huisbezoek had meegewerkt.

De rechter volgde verder de redenering van mr. Van Lotringen dat conform een recente uitspraak van 18 februari 2014 de bewijslast bij de gemeente ligt bij ingrijpende besluiten als intrekking van de uitkering. Een regelrecht succes voor onze cliënt.

Lees hier de hele uitspraak

Let op: van verkeersboetes die niet op zijn plaats zijn vinden toch vele incasso’s plaats.

Kentekenregistratie

Het komt vaak voor dat het opleggen van boetes wordt veroorzaakt door onjuiste kentekenregistraties bij de RDW (Rijksdienst Wegverkeer.) Indien op uw naam een auto in het register staat handelt u strafbaar indien deze auto niet is verzekerd. Het maakt hiervoor niet uit of de auto (nog) in uw bezit is, of deze zich nog in Europa bevindt en of met deze auto gebruik van de openbare weg wordt gemaakt. Naast uw verzekeringsverplichting moet u ook zorgen voor de periodieke (APK-)keuringen van de auto.
Ook indien uw auto in beslag is genomen blijft u zelf als kentekenhouder verantwoordelijk en aansprakelijk. U dient stappen te ondernemen ten opzichte van de RDW ter opschorting van uw verplichtingen inzake de auto, dan wel om vervallen verklaring van de kentekenregistratie op uw naam te vragen.

Wet Mulder

Ingevolge de wet Mulder legt de Officier van Justitie boetes op, onder andere op basis van de gegevens zoals die bij de RDW geregistreerd staan. Komt u niet tijdig in beroep bij de Officier van Justitie, dan staan die boetes vast. Indien u wel tijdig reageert wijst de Officier van Justitie uw bezwaar in veel gevallen af. Daarop moet u opnieuw in beroep, nu bij de rechtbank. Ook moet u in dat geval op voorhand de boete betalen, tenzij u aantoont dat u hier de financiële middelen voor mist.

Neem elke boete of beschikking serieus!

Hoe het vaak mis gaat: Indien u van mening bent dat de boetes niets met u te maken hebben kunt u denken dat de brieven en aanmaningen vanzelf zullen stoppen, of dat het achteraf met een telefoontje wel rechtgezet kan worden. Dit is niet het geval. De termijnen voor het reageren en betalen zijn kort. U heeft snel met verhogingen te maken, vervolgens met deurwaarderskosten en ten slotte is er het dwangmiddel van gijzeling. Dit laatste komt in principe niet in beeld wanneer u financieel niet in staat bent om te betalen; heeft u dit echter niet (tijdig!) kunnen bewijzen dan wordt daar geen rekening mee gehouden.

Gijzeling

Officieel zou u een oproeping moeten krijgen om voor de rechter te verschijnen in verband met de voorgenomen gijzeling, in veel gevallen bereikt u echter geen oproep en staat de politie voor de deur om u ter plekke mee te nemen. Pas op dat moment blijkt voor u dat u in het opsporingsregister bent opgenomen.
U kunt voor dezelfde boete of serie boetes maar één keer gegijzeld worden; de betalingsverplichting blijft echter bestaan ook na de gijzeling. Het is dus niet zo dat u uw boetes ‘uitzit.’

Aarzel niet en neem contact met ons op.

Is met uzelf of een kennis sprake van een situatie als hierboven omschreven, in de deurwaarders-fase of zelfs al in geval van gijzeling, denk dan niet dat u er niets (meer) aan kunt doen. Wij hebben grote ervaring met deze problematiek en het doorbreken van de schijnbare impasse. Een aantal procedures dient onmiddellijk in gang te worden gezet. Over deze procedures zullen de overheidsfunctionarissen die u hierover spreekt of de PI waar u verblijft waarschijnlijk zeggen dat ze niet mogelijk zijn of dat procederen geen zin heeft. Dit is onwaar.
Wij zetten ons indien nodig nog dezelfde dag in om de vrijheidsbeneming te staken en/of de executie op te schorten. Prioriteit is het ongedaan maken van de onterecht opgelegde boetes zelf. Om te beginnen tekenen we onmiddellijk  bezwaar en/of beroep aan tegen de strafbeschikking(en), ’terecht’ opgelegd of niet, ook al bent u ’te laat.’

Vervallen van een registratie op uw naam – met terugwerkende kracht?

Vervolgens moet de registratie van de auto op uw naam ongedaan worden gemaakt. De RDW beweert in strijd met de waarheid dat een kentekenregistratie niet met terugwerkende kracht kan vervallen.
Door het Europese Hof van de Rechten van de Mens (EHRM) is vastgesteld dat het handhaven van onjuiste registraties in basisregisters van de overheid -dit zijn de registers waar politie en belasting hun gegevens uit putten- een evidente schending van de mensenrechten oplevert op grond van artikel 8 van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM.) De weigering om met terugwerkende kracht het kentekenregister te corrigeren is dus onrechtmatig.

Huib Struycken, oprichter van ons kantoor heeft deze uitspraak bewerkstelligd en inmiddels heeft de Raad van State deze uitspraak weer bevestigd. De RDW weigert zijn gedrag aan deze situatie aan te passen. Accepteer dit niet en schakel direct een gespecialiseerde advocaat in.

De uitspraak van het EHRM: CASE OF ROMET v. THE NETHERLANDS
De uitspraken van de Raad van State: 20 maart 2013 en 31 juli 2013