U wordt aansprakelijk gesteld

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als iemand betaling van u wenst van geleden schade door geweld, een ongeluk, het niet nakomen van een verplichting, het lijden van inkomensverlies of derven van winst.

Wanneer u te maken krijgt met een aansprakelijkstelling van een ander (een privé-persoon of een gemeente, uitvoeringsinstelling of bedrijf) en u bent het hier niet mee eens dan zult u in de regel voldoende moeten motiveren waarom u vindt dat op u geen aansprakelijkheid rust.

U heeft schade die u wenst te verhalen

Ook kan het natuurlijk zijn dat u iemand anders wilt aanspreken op het vergoeden van schade, materieel (van goederen, diensten et cetera) of immaterieel (psychische schade). Wij kunnen u helpen door een inschatting te maken van de geleden schade en/of nog te lijden schade en de verhaalsmogelijkheden die u heeft bij een bepaalde partij (een verzekering, natuurlijke persoon of een ander bedrijf of instelling).

Jeroen

020-7920192

Als advocaat houd ik mij bezig met zo’n beetje alles wat met wonen te maken heeft.
Mijn specialisme is huurrecht woonruimte (waaronder ook het huurprijzenrecht), maar ik ben ook thuis in het huurrecht voor winkel- of overige bedrijfsruimte. Mijn cliënten zijn zowel huurders als verhuurders.
Naast het huurrecht behandel ik ook zaken in het VvE-recht.
Ook ben ik thuis in het bestuursrecht, of het nu gaat om (omgevings)vergunningen of bijvoorbeeld de weigering  van een urgentieverklaring.
Voordat ik advocaat werd heb ik jarenlang proceservaring opgedaan als  huurrecht jurist bij het Wijksteunpunt Wonen. Ik ben lid van de werkgroep huurrecht van de Vereniging Sociale Advocatuur Amsterdam.

Het contractenrecht (ook: overeenkomstenrecht of verbintenissenrecht) ziet op het stelsel van rechten en plichten dat tussen u en uw wederpartij of -partijen bestaat.

Advies bij het opstellen van contracten

Voor hulp bij het opstellen van een contract of opdrachtovereenkomst.


Bestaande contracten en overeenkomsten

Voor vragen over rechten of plichten met betrekking tot bestaande, gemaakte of niet nagekomen afspraken kunt u terecht bij onze specialisten op dit gebied. Hierbij kunt u onder andere denken aan: afspraken over een koop of verkoop, een levering die niet of niet tijdig wordt nagekomen, betalingen die uitblijven of afspraken over betalingen die onredelijk zijn.

Een conflict op dit gebied ontstaat vaak wanneer een een van de betrokken partijen zich niet aan de door hen gemaakte afspraken houdt. Dan kan bekeken worden wie volgens de tussen hen bestaande overeenkomst aan zijn of haar verplichtingen moet voldoen. Soms geeft de overeenkomst geen uitsluitsel of bestaat tussen partijen onenigheid over de uitleg van de daarin genoteerde afspraken. Er wordt onderzocht wat volgens de wet en/of de algemene rechtsbeginselen als geldig kan worden aangemerkt.

Ook mondelinge afspraken vallen onder deze regelgeving en beginselen. In principe zijn ook deze afspraken voor partijen bindend. Wel is het zo dat het bewijzen van mondelinge afspraken moeilijker is en vaak alleen mogelijk indien uit andere feiten of omstandigheden blijkt of aannemelijk wordt dat er inderdaad een mondelinge afspraak gemaakt is.

Het contractenrecht is een groot en veelzijdig rechtsgebied. Neem gerust contact op als uw onderwerp hier boven niet wordt genoemd.