Het arbeidsrecht regelt de verhouding tussen de werkgever en de werknemer. De meest voorkomende geschillen binnen het arbeidsrecht hebben betrekking op ontslag, de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, arbeidsongeschiktheid en de betaling van het loon. Deze onderwerpen worden hieronder in het kort besproken.

Ontslag wegens disfunctioneren

Ontslag kan om diverse redenen worden gegeven. Zo kan de werkgever menen dat u niet behoorlijk functioneert. Een dergelijk ontslag kan echter niet zomaar worden gegeven. Zo dient de werkgever u meerdere malen op het disfunctioneren te wijzen, bovendien dient hij u de gelegenheid te geven te werken aan verbetering van uw functioneren, bijvoorbeeld door middel van coaching en begeleiding. Ook moet u voldoende gelegenheid hebben gehad om u te ontwikkelen in de functie die u vervult.

Het is raadzaam om altijd verweer te voeren tegen ontslag wegens disfunctioneren ook indien het in beginsel juist is dat u (al dan niet tijdelijk) niet naar behoren functioneert. Indien u geen verweer zou voeren, heeft u namelijk grote kans dat het UWV uw WW-uitkering deels of geheel zal weigeren. Wanneer onenigheid bestaat over een dergelijk ontslag dient de kantonrechter of het UWV Werkbedrijf te bepalen of het ontslag mag plaatsvinden. Een advocaat kan u hierin bijstaan.

Ontslag op staande voet

De werkgever kan de arbeidsovereenkomst ook per direct opzeggen: het zogenaamde ontslag op staande voet. Dan moet er wel sprake zijn van een dringende reden zoals bijvoorbeeld diefstal door de werknemer. Verder moet de werkgever het ontslag direct geven en daarbij de reden van het ontslag duidelijk aangeven.

Het is belangrijk dat u bezwaar maakt tegen het ontslag en dat u zich beschikbaar houdt voor werk. Het is verder zaak om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met een advocaat om het ontslag aan te vechten. Indien u dat namelijk nalaat, zal uw WW-uitkering hoogstwaarschijnlijk worden geweigerd omdat het UWV kan stellen dat u verwijtbaar werkloos bent geworden.

Beëindiging met wederzijds goedvinden

Soms kan het zo zijn dat een werkgever de arbeidsovereenkomst wil beëindigen om redenen die niet aan u toe te rekenen zijn. In een dergelijk geval kan het zo zijn dat hij u een zogeheten beëindigingsovereenkomst aanbiedt waarmee u instemt met de beëindiging tegen een bepaalde ontslagvergoeding.

Het is belangrijk dat u een dergelijke beëindigingsovereenkomst laat nakijken. In het algemeen worden de advocaatkosten daarvoor (deels) worden vergoed door de werkgever. Het belangrijk dat de ontslagvergoeding in overeenstemming is met uw dienstjaren, leeftijd en de overige omstandigheden van de beëindiging. Ook is het zaak dat de afspraken dusdanig worden opgeschreven dat uw recht op een WW-uitkering niet in het geding komt.

Loon

Als werknemer bent u verplicht om uw werkzaamheden naar behoren uit te voeren. Daartegenover staat de verplichting van de werkgever om uw loon te betalen met verstrekking van een loonspecificatie zodat u kunt nagaan of uw loonbetaling correct is. Over het algemeen dient de werkgever uw loon voor het einde van de maand waarin u uw werkzaamheden heeft verricht aan u uit te betalen.

Wanneer uw werkgever het loon niet op tijd betaalt, en dit niet aan u toe te rekenen is dan is hij de zogeheten wettelijke verhoging verschuldigd. Deze gaat in op de vierde dag na de termijn waarop het loon betaald had moeten worden en bedraagt tot en met de achtste dag 5% van het verschuldigde loon per werkdag. Vervolgens bedraagt de verhoging 1% van het loon per werkdag met een maximum van 50% van het verschuldigde loon. Indien u werkgever weigert om uw (volledige) loon te betalen kunt u een loonvordering instellen bij de kantonrechter.

Arbeidsongeschiktheid

De hoofdregel is dat u geen recht heeft op loon als u niet werkt. Dit ligt echter anders als u arbeidsongeschikt bent. Uw loon dient dan doorbetaald te worden door de werkgever voor maximaal twee jaar. U heeft ook verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid. Zo dient u mee te werken aan uw re-integratie en dient u te voldoen aan redelijke voorschriften die de bedrijfsarts geeft.

Indien u een geschil heeft over uw arbeidsongeschiktheid kunt u het UWV verzoeken om een zogeheten deskundigenoordeel. Uw werkgever kan u overigens niet ontslaan tijdens uw arbeidsongeschiktheid. U kunt wel de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen mits u zich weer beter meldt als u uit dienst gaat. Dit komt nogal eens voor als de arbeidsongeschiktheid situationeel is, dat wil zeggen het gevolg is van de situatie op uw werk zoals de verhoudingen met uw werkgever.

Advocaat

Heeft u een geschil met uw werkgever over een van de genoemde onderwerpen of andere arbeidsrechtelijke kwestie neemt u dan vrijblijvend contact met een van onze arbeidsrechtadvocaten. Wij kunnen in een oriëntatiegesprek  met u bespreken wat wij in uw specifieke situatie voor u kunnen betekenen.