U wordt aansprakelijk gesteld

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als iemand betaling van u wenst van geleden schade door geweld, een ongeluk, het niet nakomen van een verplichting, het lijden van inkomensverlies of derven van winst.

Wanneer u te maken krijgt met een aansprakelijkstelling van een ander (een privé-persoon of een gemeente, uitvoeringsinstelling of bedrijf) en u bent het hier niet mee eens dan zult u in de regel voldoende moeten motiveren waarom u vindt dat op u geen aansprakelijkheid rust.

U heeft schade die u wenst te verhalen

Ook kan het natuurlijk zijn dat u iemand anders wilt aanspreken op het vergoeden van schade, materieel (van goederen, diensten et cetera) of immaterieel (psychische schade). Wij kunnen u helpen door een inschatting te maken van de geleden schade en/of nog te lijden schade en de verhaalsmogelijkheden die u heeft bij een bepaalde partij (een verzekering, natuurlijke persoon of een ander bedrijf of instelling).

Jeroen

020-7920192

Als advocaat houd ik mij bezig met zo’n beetje alles wat met wonen te maken heeft.
Mijn specialisme is huurrecht woonruimte (waaronder ook het huurprijzenrecht), maar ik ben ook thuis in het huurrecht voor winkel- of overige bedrijfsruimte. Mijn cliënten zijn zowel huurders als verhuurders.
Naast het huurrecht behandel ik ook zaken in het VvE-recht.
Ook ben ik thuis in het bestuursrecht, of het nu gaat om (omgevings)vergunningen of bijvoorbeeld de weigering  van een urgentieverklaring.
Voordat ik advocaat werd heb ik jarenlang proceservaring opgedaan als  huurrecht jurist bij het Wijksteunpunt Wonen. Ik ben lid van de werkgroep huurrecht van de Vereniging Sociale Advocatuur Amsterdam.

De overheid heeft steeds meer mogelijkheden om de burger sancties op te leggen

Als verdachte kunt u voor de strafrechter worden gedaagd waarbij u te maken kunt krijgen met onder andere de kantonrechter, de politierechter of de meervoudige kamer; de Officier van Justitie kan u echter ook zonder tussenkomst van een rechter een strafbeschikking of een Mulder-beschikking opleggen of een transactievoorstel doen.

Daarnaast worden almaar meer en hogere bestuurlijke boetes opgelegd waarbij steeds minder rekening wordt gehouden met de gevolgen voor betrokkenen. Voor jeugdigen zijn er aparte sancties waaronder een HALT afdoening, een HALT-plus of een PIJ-maatregel. Op 1 april 2014 treedt een nieuw adolescentenstrafecht in werking waarin nog nieuwe sancties worden geïntroduceerd.

Een sanctie kan verstrekkende gevolgen hebben

Als ondernemer kunt u vergunningen kwijtraken, als werknemer uw baan verliezen. Als scholier of student wordt het voor u vaak onmogelijk om een stageplaats te verkrijgen; voor veel opleidingen een vereiste om een diploma te kunnen behalen.
Voor een groeiend aantal arbeidsbetrekkingen moet een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) worden overgelegd; voor de beoordeling of u die krijgt telt elke sanctie mee. Ook een voorwaardelijke straf kan een obstakel zijn om een VOG te verkrijgen. Voorts kunnen op basis van een strafrechtelijke veroordeling ook vorderingen tot schadevergoeding ingediend worden, of tot ontneming van verkregen voordeel – met alle gevolgen van dien.

Wees op tijd!

Het is dan ook van groot belang om tijdig contact met ons op te nemen. Termijnen zijn soms kort en overschrijding vaak onherstelbaar. Er worden regelmatig sancties opgelegd die makkelijk voorkomen hadden kunnen worden. Het is extra pijnlijk wanneer deze sancties uiteindelijk leiden tot vrijheidsbeneming.

Wij kunnen uw strafdossier voor u opvragen en u adviseren over de kansen en mogelijkheden in een procedure. Ook voorafgaand aan een politieverhoor is het verstandig om stil te staan bij de mogelijke gevolgen van wat u van plan bent te zeggen.

Soms is het mogelijk om een procedure te voorkomen of om het bewijs te weerleggen. Meestal kunnen gronden aangevoerd worden die tot een gunstiger of meer evenwichtige uitkomst voor u leiden. Het is van belang om het handelen van het OM kritisch te volgen en ervoor te waken dat zij zich aan de regels houden. Het kan in uw belang zijn om verklaringen over te leggen van uw werkgever (of uw mentor op school); om aan te tonen dat eventuele schade is hersteld of dat maatregelen zijn genomen om nieuwe incidenten te voorkomen. Ook andere omstandigheden kunnen een rol spelen. Zo is bijvoorbeeld uit onderzoek gebleken dat veel verdachten psychosociale stoornissen hebben waar de rechter onvoldoende rekening mee houdt.

Wees welkom

Wij hebben als kantoor een ruime ervaring in grote en kleine zaken. Uiteraard helpen wij u met het aanvragen van schadevergoeding indien u onterecht gedetineerd heeft gezeten of zelf slachtoffer bent van een misdrijf.