Het contractenrecht (ook: overeenkomstenrecht of verbintenissenrecht) ziet op het stelsel van rechten en plichten dat tussen u en uw wederpartij of -partijen bestaat.

Advies bij het opstellen van contracten

Voor hulp bij het opstellen van een contract of opdrachtovereenkomst.


Bestaande contracten en overeenkomsten

Voor vragen over rechten of plichten met betrekking tot bestaande, gemaakte of niet nagekomen afspraken kunt u terecht bij onze specialisten op dit gebied. Hierbij kunt u onder andere denken aan: afspraken over een koop of verkoop, een levering die niet of niet tijdig wordt nagekomen, betalingen die uitblijven of afspraken over betalingen die onredelijk zijn.

Een conflict op dit gebied ontstaat vaak wanneer een een van de betrokken partijen zich niet aan de door hen gemaakte afspraken houdt. Dan kan bekeken worden wie volgens de tussen hen bestaande overeenkomst aan zijn of haar verplichtingen moet voldoen. Soms geeft de overeenkomst geen uitsluitsel of bestaat tussen partijen onenigheid over de uitleg van de daarin genoteerde afspraken. Er wordt onderzocht wat volgens de wet en/of de algemene rechtsbeginselen als geldig kan worden aangemerkt.

Ook mondelinge afspraken vallen onder deze regelgeving en beginselen. In principe zijn ook deze afspraken voor partijen bindend. Wel is het zo dat het bewijzen van mondelinge afspraken moeilijker is en vaak alleen mogelijk indien uit andere feiten of omstandigheden blijkt of aannemelijk wordt dat er inderdaad een mondelinge afspraak gemaakt is.

Het contractenrecht is een groot en veelzijdig rechtsgebied. Neem gerust contact op als uw onderwerp hier boven niet wordt genoemd.