NB Op dit moment nemen wij geen nieuwe zaken op dit rechtsgebied aan

 

Wat moet u doen als u in Nederland asiel wilt aanvragen


Melden

Bij aankomst in Nederland moet u als asielzoeker zich direct melden bij het AanmeldCentrum (hierna: AC) van de vreemdelingenpolitie in Ter Apel of Schiphol en te kennen geven dat u asiel wilt aanvragen. Dit moet dan meteen bij aankomst in Nederland, anders bent u hier illegaal en loopt daardoor onnodig veel risico’s. Dit geldt natuurlijk niet, indien u legaal in Nederland mag verblijven op grond van een geldig (Schengen)visum.


Persoonlijke gegevens

Bij de aanmelding in Ter Apel of Schiphol worden veel persoonlijke gegevens gevraagd, vingerafdrukken en pasfoto’s genomen en een tuberculose controle uitgevoerd. Documenten, zoals diploma’s, paspoort, identiteitskaart, militairboekje, huwelijksakte of vliegtickets etc., moeten worden ingeleverd voor onderzoek. Na afronding van uw asielprocedure en onderzoek, krijgt u deze documenten weer terug. Nadat alle originele documenten zijn ingeleverd, krijgt u een aanvraagformulier waarbij u te kennen geeft asiel aan te vragen in Nederland.


Uw advocaat

Omdat de asielprocedure in Nederland complex is, wordt de asielzoeker tijdens de procedure bijgestaan door een advocaat. In Nederland geldt de regel dat u zelf mag bepalen wie uw advocaat wordt. Maakt u geen keuze dan wijst de Nederlandse overheid een advocaat toe. Mocht u van de diensten van mr. Issa gebruik willen maken dan is het aan te bevelen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk voordat u een advocaat door de overheid krijgt toegewezen, contact met haar op te nemen. De kosten van de advocaat, worden door de Nederlandse overheid betaald (gefinancierde rechtsbijstand).


Asielaanvraag wordt afgewezen of ingetrokken

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is de instantie die beslist of u in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning in Nederland. Wanneer de asielaanvraag is afgewezen of de verblijfsvergunning is ingetrokken kunnen wij u helpen met het instellen van een zienswijze, beroep of hoger beroep tegen een afwijzing, of zelfs tegen het uitblijven van een beslissing.


Dublinverordening

Wanneer een ander Europese land verantwoordelijk is voor de behandeling van het asielverzoek, dan wijst Nederland de inhoudelijke behandeling van uw asielverzoek af. In de Dublinverordening is neergelegd dat een asielverzoek door één land wordt behandeld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is de instantie die beslist of u in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning in Nederland. Wanneer de asielaanvraag is afgewezen of de verblijfsvergunning is ingetrokken kunnen wij u helpen met het instellen van een zienswijze, beroep of hoger beroep tegen een afwijzing, of zelfs tegen het uitblijven van een beslissing.


Tweede of opvolgende asielverzoek

Als u uitgeprocedeerd bent, maar zich in uw zaak nieuwe originele documenten die uw eerdere asielrelaas onderbouwen of nieuwe feiten en omstandigheden bekend worden, kunt u een tweede of volgend asielverzoek indienen. De IND is bevoegd om een tweede of opvolgende aanvraag zonder inhoudelijke beoordeling af te wijzen als er geen nieuwe feiten of omstandigheden (ofwel nova) zijn aangevoerd. Wat precies nieuwe feiten en omstandigheden zijn kunt u het beste aan ons vragen. Wij kunnen u helpen met het indienen van een aanvraag.


Gezinshereniging

Als u een verblijfsvergunning asiel heeft, kunt u ook bescherming aanvragen voor uw gezinslid. Allereerst moet er sprake zijn van gezinsleden. Een gezinslid kan zijn:

  • de echtgenoot/partner
  • het minderjarig kind, of het meerderjarig kind (in bepaalde gevallen). Of de ouders van de aanvrager van de gezinsherreniging (in bepaalde gevallen).
  • Daarnaast moet dat gezinslid behoren tot het gezin van de aanvrager van de gezinsherreniging en zijn er nog meer voorwaarden waar u aan moet voldoen.

Let op er is wel een termijn gebonden aan het indienen van de gezinsherreniging. U dient binnen drie maanden na het verkrijgen van uw verblijfsvergunning asiel de gezinsherenigingsaanvraag te hebben ingediend. Wordt uw gezinsherenigingensaanvraag afgewezen, dan kunt u contact met ons opnemen om u bij te staan met het indienen van bezwaar/beroep.


Visum

Een visum geeft u toegang tot (onder andere) Nederland voor een kort verblijf. Een visum is geldig voor een periode van maximaal 90 dagen. Een visum kort verblijf kan voor verschillende doelen worden aangevraagd, bijvoorbeeld: toerisme, vakantie, zakenbezoek, vrienden­ of familiebezoek, deelname aan congressen of sportevenementen etc.
Indien uw visumaanvraag of de visumaanvraag die u heeft ingediend voor familieleden wordt afgewezen, kunt u contact opnemen. Wacht daar niet te lang mee, in verband met de termijn die u in acht dient te houden voor het indienen van bezwaar/beroep.


Gezinsvorming

We spreken van gezinsvorming als het gaat om een huwelijk dat (of relatie die) is aangegaan toen één van de partners al in Nederland woonde. Indien u langer dan drie maanden in Nederland wilt zijn, dan moet u een “Machtiging voorlopig verblijf” (MVV) aanvragen (afhankelijk van uw nationaliteit). Eenmaal in Nederland aangekomen, moet u de MVV laten omzetten in een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd. Er zijn twee manieren om de procedure ter verkrijging van een MVV te starten. Uw partner in Nederland kan de procedure starten door een verzoek om afgifte van een MVV in te dienen bij de IND. Of u kunt een MVV-aanvraag indienen bij de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in het land waar u officieel woont.

Er hangen belangrijke voorwaarden aan het verkrijgen van een MVV. Zo zal er bijvoorbeeld gekeken worden naar uw woonplaats, inkomen, arbeid en arbeidsduur. Weet u niet of u aan de voorwaarden voldoet of is uw aanvraag tot gezinsvorming afgewezen, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij kunnen u dan verder helpen met de procedure.


Vreemdelingbewaring

Wanneer u niet meer in Nederland mag verblijven bent u verantwoordelijk voor uw eigen vertrek. Wanneer geen acties of pogingen worden ondernomen om Nederland te verlaten kan de overheid beslissen om over te gaan tot vreemdelingenbewaring. Dit mag uitsluitend worden ingezet wanneer er redenen zijn om aan te nemen dat u zich tijdens de vertrekperiode zal ontdoen van toezicht van de overheid. Omdat de maatregel een zwaar karakter heeft mag dit alleen worden opgelegd als er geen alternatieve maatregelen zijn. Een vreemdeling die in bewaring is gesteld kan daartegen beroep instellen bij de rechtbank. De rechtbank onderzoekt of de vreemdelingenbewaring in strijd is met de wet en bij afweging van alle daarbij betrokken belangen gerechtvaardigd is. Het is van belang dat u hier tijdig tegen in beroep gaat.

Daarnaast kan er ook een ongewenstverklaring (voor EU onderdanen), een terugkeerbesluit en/of een inreisverbod worden opgelegd. In het terugkeerbesluit staat de termijn waarbinnen het land dient te worden verlaten. Het inreisverbod is een verbod op toegang tot het Schengengebied voor een bepaalde tijd.


Nederlanderschap

Het Nederlanderschap kan worden verkregen door naturalisatie. Voor naturalisatie moet u als (meerderjarige) statushouder voldoen aan onder andere de volgende voorwaarden:

  1. U dient vijf jaar onafgebroken een verblijfsvergunning (asiel of regulier) te hebben en u moet vijf jaar onafgebroken zijn hoofdverblijf in Nederland hebben. Let op: er ligt een wetsvoorstel in de Eerste Kamer waarin de naturalisatietermijn van vijf jaar wordt gewijzigd in zeven jaar.
  2. De verblijfsvergunning mag niet tijdelijk zijn.
  3. U mag geen gevaar opleveren voor de openbare orde.
  4. Om in aanmerking te komen voor het Nederlanderschap moet u als statushouder in principe afstand doen van uw oorspronkelijke nationaliteit. Hier bestaan wel uitzonderingen op.
  5. U moet zijn geslaagd voor het inburgeringsexamen of daarvan zijn vrijgesteld of ontheven.
  6. U dient een zogeheten ‘verklaring van verbondenheid’ afleggen.

Heeft u vragen over het Nederlanderschap of weet u niet of u aan de voorwaarden voldoet, neem dan contact met ons op.

Specialisatie van: